>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1384 - دوره:8 - شماره:22


  tick  ارزیابی شیوه های تأمین مالی و نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای منتخب، ارائه الگو برای ایران - صفحه:15-24

  tick  ارزیابی وضعیت برنامه تجویز قطره آهن کمکی در کودکان 24-6 ماهه در شهر یاسوج، 1385 - صفحه:41-46

  tick  امکان سنجی آموزش از راه دور از طریق اینترنت برای کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران - صفحه:33-40

  tick  تأثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد سلامتی بر شناخت مادران دانش آموزان پسر درباره چاقی کودکانشان: مدارس ابتدایی منطقه 17 شهر تهران - صفحه:7-14

  tick  تأثیر عوامل فرهنگی - رفتاری بر تعامل اعضای هیئت علمی با اطلاعات علمی در اینترنت: یک مطالعه موردی - صفحه:25-32

  tick  رابطة ابعاد فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1387 - صفحه:67-72

  tick  رابطة هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه - صفحه:47-54

  tick  مقایسة نظام قیمت گذاری و بیمه دارو در ایران و کشورهای منتخب - صفحه:55-66
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved