>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در پذیرش فن آوری اطلاعات(مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های آموزشی)  
   
نویسنده مطهری نژاد حسین
منبع مديريت سلامت - 1396 - دوره : 20 - شماره : 70 - صفحه:107 -122
چکیده    مقدمه: پذیرش و کاربرد موفقیت آمیز فن آوری اطلاعات کیفیت ارائه خدمات بهداشت و درمان را افزایش می دهد. هدف این مطالعه، بررسی نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در پذیرش فن آوری اطلاعات توسط پرستاران بیمارستان های آموزشی بود.روش کار: مدل پژوهش که براساس نظریه های پذیرش فن آوری تدوین شد در مطالعه ای مقطعی در سال 1394 مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری شامل پرستاران سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود (788=n). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 258 نفر برآورد گردید که 177 نفر از پرستاران در این پژوهش مشارکت کردند. برای گردآوری داده ها از مقیاس پذیرش فن آوری اطلاعات و مقیاس ظرفیت یادگیری سازمانی استفاده شد. ضریب همسانی درونی مقیاس ها 77/0 و 72/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده روایی سازه مقیاس ها بود. برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که اثرات عملکرد مورد انتظار (01/0> p، 271/0= beta)، تلاش مورد انتظار (p<0.05، 191/0= beta) و نفوذ اجتماعی (p<0.01، 195/0= beta) بر تمایل رفتاری برای کاربرد فن آوری اطلاعات مثبت و معنی دار بودند. ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد مورد انتظار (01/0>p، 378/0= beta;)، تلاش مورد انتظار (01/0>p، 389/0= beta;) و نفوذ اجتماعی (01/0>p، 267/0= beta;) اثر مثبت و معنی دار داشت؛ هر چند اثر مستقیم ظرفیت یادگیری سازمانی بر تمایل رفتاری برای کاربرد فن آوری اطلاعات (05/0> p، 085/0= beta ) معنی دار نبود. نتیجه گیری: ظرفیت یادگیری سازمانی می تواند بر تعیین کننده های اصلی تمایل رفتاری برای کاربرد سیستم های اطلاعات اثر بگذارد و از این طریق، زمینه پذیرش و کاربرد فن آوری اطلاعات بوسیله پرستاران بیمارستان های آموزشی را فراهم سازد.
کلیدواژه فن آوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعات بهداشت و درمان، یادگیری، بیمارستان‌های آموزشی، پرستاران
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه مدیریت آموزشی, ایران
پست الکترونیکی hmotahhari@uk.ac.ir
 
   The Role of Organizational Learning Capability on Acceptance of Information Technology (Case Study: Nurses of Teaching Hospitals)  
   
Authors Motahhari Nejad H
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved