>
Fa   |   Ar   |   En
   چالش‌های اشتراک‌ گذاری داده‌های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی ایران  
   
نویسنده وزیری اسماعیل ,نقشینه نادر ,نوروزی چاکلی عبدالرضا ,دیلمقانی میترا ,توفیقی شهرام
منبع مديريت سلامت - 1396 - دوره : 20 - شماره : 70 - صفحه:79 -93
چکیده    مقدمه: اشتراک گذاری داده های پژوهشی باعث تسریع فعالیت های پژوهشی و پیشرفت علمی می شود و برای ذینفعان خود مزایای متعددی دارد. با وجود این مزایا، بیشتر پژوهشگران به دلایل متعددی از انجام آن خودداری می کنند. پژوهش حاضر به بررسی چالش هایی می پردازد که مانع از اشتراک گذاری داده های پژوهشی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران می شود. روش کار: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، به شناسایی چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی کشور پرداخت. نمونه آماری این پژوهش 400 نفر از پژوهشگران حوزه های پزشکی بودند که در پایگاه وب آو ساینس (web of science) در سال 2016 دارای مقاله بوده اند. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و فریدمن) در این پژوهش استفاده شد.یافته ها: بر اساس میانگین رتبه، نگرانی از سوء استفاده و سوء تفسیر از داده ها ( 02/9 )، امکان انتشار زود هنگام داده های اشتراکی توسط دیگران قبل از انتشار آنها توسط پژوهشگر اصلی (71/8) و نبود ساز و کارهای انگیزشی مناسب (60/8)، مهم ترین چالش های اشترا ک گذاری داده های پژوهشی از نظر پژوهشگران حوزه پزشکی بودند. در بین دو گروه مردان و زنان (003/.= p) و محققان بالینی و غیربالینی حوزه پزشکی ایران (014/. = p) از نظر میزان اشتراک گذاری، تفاوت معنا دار بود. نتیجه گیری: چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی لزوم توجه بیشتر به آموزش پژوهشگران به منظور آشنایی بیشتر آنها با قابلیت های داده ها و تغییر نگرش آنها به داده های پژوهشی را ایجاب می کند. شناخت قابلیت ها و مزایای اشتراک گذاری داده ها توسط پژوهشگران حرکت به سمت پژوهش های داده محور را تسهیل می کند.
کلیدواژه اشتراک داده- اخلاق، قوانین، اشاعه اطلاعات، اشتراک اطلاعات
آدرس دانشگاه زابل, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده ادبیات, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), دانشکده بهداشت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی, ایران
 
   Data Sharing Challenges from the Perspective of the Iranian Medical Sciences Researchers  
   
Authors Noroozi Chakoli A ,Vaziri E ,Dilmaghani M ,Naghshineh N ,Tofighi Sh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved