>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره):دیدگاه پرستاران  
   
نویسنده دواتی علی ,وطن خواه سودابه ,شریفی کیمیا
منبع مديريت سلامت - 1396 - دوره : 20 - شماره : 70 - صفحه:10 -21
چکیده    مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های تابعه دانشگاه شاهد انجام شد.روش کار: این مطالعه به شکل توصیفی مقطعی در سـال 1394 و با استفاه از پرسشنامه »پیمایش بیمارستان در مورد فرهنگ ایمنـی بیمار « انجام گرفت. جامعـه پـژوهش شامل کلیـه پرستاران شـاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه شاهد بود. تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.یافته ها: تعداد 94 نفر از 120 پرستار در پژوهش مشارکت داشتند. نمرات ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار به ترتیب مربوط به بعد ایمنی بخش محل خدمت پرستاران (61/2)، ایمنی بیمار (39/2)، ایمنی بیمارستان (26/2)، ارتباطات (21/2)، تناوب گزارش دهی حوادث ناخواسته (14/2)، و کمترین میانگین مربوط به بعد سوپروایز واحد (85/1) بود. در کل میانگین نمرات ابعاد در سطح پایین (میانگین کمتر از 5/2) گزارش شده است. قوی ترین همبستگی بین بعد بخش محل کار و سوپروایزر وجود داشت (00/0, p=44/0r=).نتیجه گیری: حمایت مدیریت ارشد از ایمنی بیمار، رویکرد کارگروهی، سنجش اثربخشی تغییرات ایمنی بیمار و برخورد محترمانه کارکنان با یکدیگر، از جمله نقاط قوت بیمارستان در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار بودند. همچنین وجود فرهنگ سرزنش، کمبود تعداد کارکنان، ساعت کار طولانی، عدم تشویق فرهنگ ایمنی بیمار، عدم توجه به پیشنهادهای کارکنان، نبود فرهنگ پیشگیری، هماهنگی ناکافی بخش ها و واحدهای بیمارستانی، از جمله نقاط ضعف تاثیرگذار بر کاهش ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار بودند. انجام چنین مطالعاتی می تواند راهگشایی برای بهبود فرهنگ ایمنی بیمار و در پی آن ارتقای کیفیت خدمات سلامت باشد.
کلیدواژه ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی، خطای پزشکی، بیمارستان
آدرس دانشگاه شاهد, دانشکده پزشکی, گروه آموزشی پزشکی اجتماعی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت, گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده پزشکی, ایران
پست الکترونیکی kimia_sharifi@yahoo.com
 
   Assessment of Patient Safety Culture at Shahid Mostafa Khomeini Hospital: Nurses` Perspective  
   
Authors Davati A ,Sharifi K ,Vatankhah S
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved