>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1396 - دوره:20 - شماره:70


  tick  ارتباط هوش معنوی و سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران - صفحه:40-51

  tick  ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره):دیدگاه پرستاران - صفحه:10-21

  tick  بررسی تطبیقی قابلیت های سیستم پرونده الکترونیک دندان پزشکی تخصصی - صفحه:68-78

  tick  شناسایی عوامل موثر بر مدیریت بلایا در بیمارستان‌های استان هرمزگان: سال 1395 - صفحه:52-67

  tick  مطالعه اثرگذاری مقالات حوزه پزشکی کودکان ایران در سال‌های 2010 تا 2016 با روش آلتمتریک - صفحه:94-106

  tick  نامه به سردبیر: حق بیماران در دسترسی و استفاده از اطلاعات سلامت - صفحه:7-9

  tick  نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در پذیرش فن آوری اطلاعات(مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های آموزشی) - صفحه:107-122

  tick  وضعیت استقرار مولفه‌های مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مرور نظام‌مند - صفحه:22-38

  tick  چالش‌های اشتراک‌ گذاری داده‌های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی ایران - صفحه:79-93
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved