>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1387 - دوره:11 - شماره:34


  tick  ارزیابی عملکرد رهبری در بیمارستان های خرم آباد بر اساس سیستم خود سنجی 1386 - صفحه:27-34

  tick  ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت با دو رویکرد پرسشنامه و پروفرما - صفحه:49-58

  tick  تا پایان سال 2007 میلادیWos(Web Of Science)بررسی تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه با شبکه های تالیف مشترک در پایگاه - صفحه:59-66

  tick  تاثیر اجرای رویکرد شش سیگما در کاهش مدت اقامت بیماران بخش جراحی ارتوپدی در مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر 1387 - صفحه:15-20

  tick  دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی نسبت به مهارتهای لازم در بخش مدارک پزشکی ( بیمارستانهای آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1386 - صفحه:43-48

  tick  دیدگاه کارمندان درباره عوامل موثر بر اثر بخشی تیم های کاری جراحی در بیماستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1387 - صفحه:35-42

  tick  رابطه کیفیت زندگی کاری با میزان بهره وری مدیریت بیمارستانهای تامین اجتماعی استان تهران 1387 - صفحه:21-26

  tick  میزان آگاهی وعملکرد مدیران اجرایی و آمادگی و رابطه بین آنها در مقابل خطر زلزله - صفحه:7-14
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved