>
Fa   |   Ar   |   En
   انتخاب راهبرد گردش گری پزشکی ایران بر اساس سوات و رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی  
   
نویسنده مدیری محمود ,کریمی شیرازی حامد ,هاشمی دهقی زهرا
منبع مديريت سلامت - 1396 - دوره : 20 - شماره : 68 - صفحه:23 -37
چکیده    مقدمه: صنعت گردش گری پزشکی امروزه از رو به رشد ترین بخش های صنعت گردش گری در جهان است و ایران با دارا بودن ظرفیت های بسیار و با استفاده مطلوب از این ظرفیت ها می تواند به یکی از قطب های گردش گری پزشکی آسیا تبدیل شود. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی راهبرد های صنعت گردش گری پزشکی بر اساس عوامل سوات (قوت، ضعف، فرصت، تهدید) برای کمک به صنعت گردش گری پزشکی ایران انجام شده است تا علاوه بر شناسایی چالش های موجود، بتواند رهبری این صنعت را در منطقه کسب نماید.روش کار: در این پژوهش از مدل های ترکیبی تصمیم گیری چند معیارۀ فازی که شامل فرآیند تحلیل شبکه ای فازی بر اساس دیمتل فازی برای وزن دهی و اولویت بندی عوامل سوات است و از روش ویکور فازی برای رتبه بندی راهبرد استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوای پرسش نامه ها و معیارها با نظرات اساتید و خبرگان و با غربال گری تاییدشد. نظرات 15 خبره به صورت چهره به چهره در مورد تاثیرات عوامل بر یکدیگر و میزان اهمیت آن ها در انتخاب راهبرد جمع آوری و با روش های فوق تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادکه صنعت گردش گری پزشکی ایران در عامل »پزشکان متبحر و بنام در سطح بین الملل « بر اساس نظرات خبرگان، دارای قوت و مهم ترین عامل برای انتخاب راهبرد پزشکی است و راهبرد «تدوین و اصلاح سیاست های جامع گردش گری پزشکی» رتبه اول را به خود اختصاص داد.نتیجه گیری: به منظور موفق شدن در حوزۀ مدیریت گردش گری ایران بر اساس یافته های تحقیق، لازم است که سیاست های جامع گرش گری پزشکی اصلاح و دوباره تدوین گردند.
کلیدواژه گردش گری پزشکی، سوات، تصمیم گیری چند معیارۀ فازی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران. دانشگاه علوم پزشکی تهران, بیمارستان فارابی, مرکز تحقیقات چشم, ایران
پست الکترونیکی hashemi_mitra@yahoo.com
 
   Choosing Medical Tourism Strategy Based on SWOT and Fuzzy Multi-Criteria Decision Making  
   
Authors Karimi Shirazi H ,Modiri M ,Hashemi Dehaghi Z
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved