>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1396 - دوره:20 - شماره:68


  tick  ارزیابی انتظارات و ادراکات بیماران بستری در بخش های جراحی قلب و عروق بیمارستان‌های خصوصی شهر مشهد از کیفیت خدمات، با استفاده از مدل سرویوس در سال 1395 - صفحه:75-85

  tick  انتخاب راهبرد گردش گری پزشکی ایران بر اساس سوات و رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی - صفحه:23-37

  tick  بررسی تاثیر سرمایه فکری بر فرایندهای مدیریت دانش متاثر از فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی:دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران) - صفحه:65-74

  tick  تحلیل عوامل موثر بر استناد به مقالات مروری نظام‌مند حوزه پزشکی ایران - صفحه:86-98

  tick  شناسایی و تحلیل معیارهای ناب در صنعت خدمات درمانی: مطالعه موردی - صفحه:99-113

  tick  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر یکپارچه سازی کتابخانه های دیجیتالی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور با روش تاپسیس فازی - صفحه:53-64

  tick  صلاحیت‌های مورد ‌‌‌نیاز کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران - صفحه:38-52

  tick  طراحی مدل مفهومی سیستم گزارش دهی آزمایشگاه جهت تبادل داده با سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران - صفحه:10-22

  tick  نامه به سردبیر: کتابخانه‌های تخصصی سلامت خانواده: ضرورت و کارکردها - صفحه:7-9
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved