>
Fa   |   Ar   |   En
   اندازه گیری برابری در توزیع منابع فیزیکی و انسانی بخش سلامت در بین شهرستان های استان لرستان (1393-1385)  
   
نویسنده نورایی مطلق ثریا ,درویشی بنفشه ,حقیقت فرد پیام ,لطفی فرهاد ,رضاپور عزیر
منبع مديريت سلامت - 1396 - دوره : 20 - شماره : 69 - صفحه:92 -104
چکیده    مقدمه : بی عدالتی در دسترسی به تسهیلات مراقبت سلامت در منطقه می تواند ناشی از تخصیص نامتوازن این منابع باشد. هدف این مطالعه سنجش میزان برابری در توزیع منابع فیزیکی و انسانی بخش سلامت در بین شهرستان های استان لرستان است.روش کار: مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است. سنجش برابری در توزیع منابع بخش سلامت با توجه به مولفه هایی مانند تعداد پزشک (عمومی، متخصص)، دندانپزشک، داروخانه، تخت بیمارستانی، آزمایشگاه، پرتوپزشکی، پیراپزشکی و خانه های بهداشت صورت گرفت. داده ها از سالنامه های آماری استان جمع آوری و برای سنجش وضعیت توزیع منابع سلامت از شاخص های جینی، گس ورث و عدم تشابه استفاده گردید. آنالیز داده ها با استفاده از افزونه dasp و نرم افزار12stata انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار ضریب جینی و شاخص گس ورث در دوره مورد بررسی، به ترتیب مربوط به تخت بیمارستانی (02/51-3/0) و خانه های بهداشت بوده (49/17-0/0) است. همچنین بیشترین مقدار شاخص عدم تشابه مربوط به پزشکان متخصص (سال 85 و 86) و تخت بیمارستانی (سایر سالهای مورد بررسی) بود، در حالی که کمترین مقدار این شاخص مربوط به پیراپزشکان بود. همچنین بررسی روند توزیع منابع طی دوره مذکور نشان می دهد که پزشکان متخصص، آزمایشگاه و خانه های بهداشت روند کاهشی و سایر منابع روند افزایشی داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش، توزیع ناعادلانه و نامتناسب منابع سلامت این استان را نشان می دهند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد این وضعیت با سیاست های باز توزیعی مناسب اصلاح گردد و در تخصیص منابع، اولویت اول به مناطق کمتر توسعه یافته داده شود.
کلیدواژه عدالت، ضریب جینی، شاخص عدم تشابه، شاخص گس ورث
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه اقتصاد سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت, گروه اقتصاد سلامت, ایران
پست الکترونیکی rezapoor_a57@yahoo.com
 
   Measuring Equity in the Distribution of Physical and Human Resources in Health Sector among the Cities of Lorestan Province (2006-2014)  
   
Authors Rezapoor A ,Darvishi B ,Lotfi F ,Haghighatfard P ,Nouraei Motlagh S
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved