>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل راهبردی موثر بر یکپارچه‌ سازی کتابخانه‌ های دیجیتالی در دانشگاه‌ های علوم پزشکی ایران  
   
نویسنده محسن زاده فرانک ,رداد ایرج ,علیپور حافظی مهدی
منبع مديريت سلامت - 1396 - دوره : 20 - شماره : 69 - صفحه:79 -91
چکیده    مقدمه: یکپارچه سازی کتابخانه های دیجیتالی یکی از راهکارهای تحقق برنامه یکپارچه سازی فرآیندهای کاری در نقشه جامع علمی نظام سلامت است که بسیار مورد تاکید وزارت بهداشت می باشد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل راهبردی موثر بر یکپارچه سازی کتابخانه های دیجیتالی و تعیین میزان تاثیرگذاری آنها می باشد.روش کار: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. نخست، با مرور پیشینه پژوهش عوامل راهبردی شناسایی و با نظرسنجی از 15 نفر از متخصصان کتابخانه های دیجیتالی که با روش گلوله برفی تعیین شدند، عوامل ارزیابی، تکمیل و با روش تاپسیس فازی رتبه بندی شدند. در نهایت، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میزان تاثیرگذاری عوامل با نظر مدیران کتابخانه های علوم پزشکی تعیین شدند. مدل اندازه گیری عوامل راهبردی با روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آموس ترسیم شد.یافته ها: تعیین ضریب تاثیرگذاری عوامل راهبردی بر یکپارچه سازی، توسط مسئولان کتابخانه ها با رتبه های اعلام شده به وسیله خبرگان پانل دلفی یکسان نمی باشند، اما همبستگی مثبت، با ضریب 6/0، بین آنها مشاهده می شود. از دید خبرگان شاخص تمرکز بر برنامه ریزی با وزن نرمالایز شده 150/0 بالاترین رتبه و از دیدگاه مسئولان کتابخانه ها شاخص سیاست های سازمان مادر با بار عاملی 97/0 تاثیرگذارترین شاخص می باشد. نتیجه گیری: عوامل راهبردی بر فرآیند یکپارچه سازی کتابخانه های دیحیتالی تاثیرگذارند. این عوامل عبارتند از: سیاست ها، راهبردها، الزامات، برنامه ریزی، اهداف و چشم اندازهای وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور.
کلیدواژه عوامل راهبردی، کتابخانه دیجیتالی یکپارچه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدل تحلیل عاملی تاییدی
آدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع), دانشکده علوم انسانی, ایران, دانشگاه بین المللی امام رضا (ع), دانشکده علوم انسانی, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, ایران
پست الکترونیکی meh.hafezi@gmail.com
 
   Strategic Factors Affecting the Integration of Digital Libraries at Universities of Medical Sciences in Iran  
   
Authors Mohsenzadeh F ,Radad I ,Alipour-hafezi M
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved