>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1388 - دوره:12 - شماره:35


  tick  ارائه ی الگویی مناسب برای وب سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طریق تحلیل محتوایی و ساختاری وب سایتهای دانشگاه های آمریکا با کمک صاحب نظران - صفحه:41-48

  tick  رابطه ی شناخت عدالت و رفتارهای مشتری مداری در پرستاران - صفحه:61-70

  tick  رابطه ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - صفحه:25-32

  tick  رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ 1386 - صفحه:17-24

  tick  رابطه ی هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) - صفحه:49-60

  tick  مدیریت بحران در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی استان کرمان و شهرستان بروجرد و ارائه ی الگو؛ 1385 - صفحه:9-16

  tick  مراقبت های بهداشتی اولیه (Phc) همچنان راهبردی برای گسترش عدالت در سلامت - صفحه:33-40

  tick  نظریه ی مدیریت نوین دولتی و نقش آن در کارایی ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی در ایران؛ 85-1383 - صفحه:71-80
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved