>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر در جذب گردشگران پزشکی در ایران  
   
نویسنده نیک رفتار طیبه ,حسینی الهه ,مقدم عاطفه
منبع مديريت سلامت - 1396 - دوره : 20 - شماره : 67 - صفحه:64 -74
چکیده    مقدمه: گردشگری پزشکی، به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری گردشگران برای انتخاب ایران به عنوان کشور مقصد می پردازد.روش کار: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گردشگرانی است که در زمان یاد شده برای جراحی و درمان وارد شهر شیراز شده اند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظر خبرگان استفاده گردید. آلفای کرونباخ کلیه سازه های پرسشنامه از 0/7 بیشتر بودکه نشان دهنده پایایی پرسشنامه است. 96 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 87 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای تحلیل داده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که جستجوی اطلاعات با ضریب مسیر(0/62) اثر بسیار مهمی در انتخاب ایران به عنوان کشور مقصد در گرشگری سلامت دارد. عوامل محرک تقاضا و تسهیل کننده کلان با ضرایب مسیر به ترتیب (0/31 و 0/12) در رتبه های بعدی قرار دارند.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت گردشگری پزشکی و درآمد زایی این صنعت برای کشور، یکی از روش های افزایش جذب گردشگر و تاثیر گذاری بر تصمیم گیری گردشگران برای انتخاب ایران به عنوان کشور مقصد تبلیغات و اطلاع رسانی است. با افزایش تبلیغات و متنوع سازی ابزارهای تبلیغات می توان اطلاعات بیشتری در اختیار گردشگران قرار داد و تقاضا برای گردشگری سلامت را افزایش داد.
کلیدواژه گردشگری پزشکی، درمان، ایران
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده کارآفرینی, گروه کسب وکار, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده کارآفرینی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده مدیریت, ایران
پست الکترونیکی atefe.moghadam@gmail.com
 
   Identify Factors Affecting Medical Tourism Attraction in Iran  
   
Authors Hosseini E ,Nikraftar T
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved