>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه ساختار موضوعی مدارک مرتبط با حوزه درمان دیابت نوع دو طی در پایگاه پاب مد: 2014-2005  
   
نویسنده مکی زاده فاطمه ,حاضری افسانه ,کیخایی فرزانه
منبع مديريت سلامت - 1395 - دوره : 19 - شماره : 64 - صفحه:43 -55
چکیده    مقدمه: حوزه دیابت از حوزه های تخصصی است که محققان با تلاش علمی خود، در جهت درمان و بهبود وضعیت فعلی آن در جهان می کوشند. شناسایی زمینه های پژوهشی فعال این حوزه و حدود موضوعاتی که در عرصه علمی در چند ساله اخیر مطرح شده است و نیز ترسیم ارتباط میان این موضوعات در قالب یک نقشه علمی مهم به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، بررسی ساختار موضوعی مقالات مرتبط با درمان دیابت نو ع دو است.روش کار: پژوهش حاضر توصیفی با رویکرد علم سنجی و با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی واژگان و تکنیک تحلیل شبکه انجام شد. توصیف گرهای مقالات مرتبط، با جستجوی عبارت »diabetes mellitus, type 2 « در سرعنوان موضوعی »مش «، با تقسیم فرعی »therapy « از پایگاه پاب مد در تاریخ (27/12/1393) برای بازه زمانی 13931384، استخراج شدند. تحلیل داده ها و ترسیم نقشه علمی با استفاده از نرم افزارهای ucinet، netdraw و ravar matrix انجام شد.یافته ها: رشد تولیدات علمی در حوزه درمان دیابت نوع دو در بازه زمانی پژوهش سیر صعودی دارد است. بیشترین تولیدات علمی به ترتیب به کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان تعلق دارد. با توجه به شاخص های مرکزیت نزدیکی و بینابینی، مفاهیمی از قبیل: درمان دارویی، دیابت و بیماری های عروقی، از پرکاربردترین موضوعات این حوزه به شمار می روند.نتیجه گیری: تحلیل هم واژگانی می تواند از موضوعات پژوهشی، اصطلاحات مهم و رابطه بین آنها، تحلیل قابل قبولی ارائه دهد. همچنین کاربران و سیاستگذاران بهتر می توانند از وضعیت پژوهشی یک رشته آگاهی یابند و برنامه ریزی مناسب به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی داشته باشند.
کلیدواژه هم رخدادی واژگان، درمان دیابت نوع دو، پاب مد، ساختار موضوعی
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی keikhaei‏67‏@yahoo.com
 
   The Study of Thematic Structure of Documents related to the Treatment of Diabetes Mellitus, Type 2 in PubMed from 2005-2014  
   
Authors Hazeri A ,Keikhaee F ,Makkizadeh F
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved