>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کتاب درمانی گروهی بر عزت نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه  
   
نویسنده سلیمی سپیده ,زارع فراشبندی فیروزه ,سموعی راحله ,حسن زاده اکبر
منبع مديريت سلامت - 1395 - دوره : 19 - شماره : 64 - صفحه:73 -82
چکیده    مقدمه: کتاب درمانی روشی مکمل جهت پیشگیری، درمان و ارتقای رفتارهاست که با همکاری کتابداران وروان شناسان یا پزشکان اجرا می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرکتاب درمانی گروهی بر عزت نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 است.روش کار: نیمه تجربی مداخله ای کاربردی است که به صورت طرح دو گروهی با پیش آزمون پس آزمون انجام شد. جامعه پژوهش5160دانشجوی دختر ساکن خوابگاه بودند که 64 نفر از آنان به صورت تصادفی در دوگروه شاهد و آزمون قرار گرفتند (هر گروه 32 نفر). داده ها از طریق پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت در دو نوبت گردآوری شد. برای گروه آزمون هشت جلسه کتاب درمانی برگزار شد، اما برای گروه شاهد مداخله ای صورت نگرفت. بعد از دو ماه آموزش و یک ماه دوره آیش جهت تاثیرگذاری، هر دو گروه دوباره ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و توزیع فراوانی) و استنباطی (t مستقل و t زوجی و من ویتنی) در نرم افزار spss20 تحلیل شدند.یافته ها: کتاب درمانی گروهی بر عزت نقس کلی و مقیاس های عمومی، خانوادگی و تحصیلی آن در گروه آزمون تاثیر مثبتو معنی داری داشت اما بر بعد اجتماعی عزت نفس تاثیری نداشت. همچنین تفاوت میانگین نمرات گروه آزمون و شاهد پس از مداخله معنادار بود.نتیجه گیری: کتاب درمانی گروهی می تواند باعث افزایش سطح عزت نفس دانشجویان دختر شود. با اجرای مفید آن می توان به اهداف مختلف پیشگیری و ارتقای سلامت روان دست یافت. پیشنهاد می شود این روش به دلیل سادگی، ارزانی و دسترس پذیری جهت بهبود سایر معضلات روانشناختی به کار گرفته شود.
کلیدواژه کتاب درمانی گروهی، عزت نفس، دختران، دانشجویان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, مرکز تحقیقات شاخص پژوه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده بهداشت, ایران
پست الکترونیکی hassanzadeh@hlth.mui.ac.ir
 
   The Effect of Group Bibliotherapy on the Self –Esteem of Girls Living in Dormitory  
   
Authors Hassanzadeh A ,Zare farashnandi F ,Samoui R ,Salimi S
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved