>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه میزان آمادگی مراکز درمانی دولتی و خصوصی در به‌کارگیری سیستم‌های هوش تجاری سلامت  
   
نویسنده دهقان علیرضا ,صادق زاده مرضیه ,خرمایی فرهاد ,مهرابی علیرضا ,فتوحی ناهید
منبع مديريت سلامت - 1395 - دوره : 19 - شماره : 64 - صفحه:31 -42
چکیده    مقدمه: پیاده سازی سیستم های هوش تجاری سلامت به جنبه های ضروری بیمارستان ها و مراکز درمانی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. با توجه به رویکرد متفاوتی که مراکز درمانی خصوصی و دولتی در نگرش به سیستم های نوین اطلاعاتی دارند، در این پژوهش به بررسی دو گروه مراکز درمانی خصوصی و دولتی جهت آمادگی در پیاده سازی این سیستم ها پرداخته شده است.روش کار: جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارکنان، کارشناسان و کاردان ها ی فنی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراکز درمانی و بیمارستان ها در دو شهر شیراز و یاسوج بود. داده های مربوط به این پژوهش مبتنی بر پاسخگویی 307 نفر به پرسشنامه »آمادگی سازمان در به کارگیری سیستم ها ی هوش تجاری سلامت « می باشد. جهت احراز پایایی و روایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای عوامل پرسشنامه در بازه 70/0 تا 88/0 قرار گرفت. به منظور بررسی تفاوت بین مراکز درمانی خصوصی و دولتی در نمره کل آمادگی به کارگیری سیستم های هوش تجاری سلامت، از آزمونt-test نمونه های مستقل و در عوامل مربوط به استفاده از سیستم های هوش تجاری سلامت از آزمون manova استفاده شد. برای تحلیل از نرم افزار آماری spss نسخه 18 استفاده شد.یافته ها: یافته ها ی آماری نشان داد که در نمره کل آمادگی جهت به کارگیری سیستم های هوش تجاری سلامت (p<0.04) و همچنین در سه عامل مدیریت ارشد فناوری اطلاعات(p<0,05) ، سازمان (p<0,003) و خدمات فناوری اطلاعات (p<0,009)، تفاوت معنی داری بین مراکز درمانی خصوصی و دولتی وجود دارد. اما در عامل زیرسیستم های اطلاعاتی تفاوتی مابین مراکز درمانی دولتی و خصوصی مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به جایگاه مهم سیستم ها ی اطلاعاتی نوین، ضروری است مراکز درمانی کشور ما به ویژه مراکز درمانی دولتی، برای تامین سیستم ها ی اطلاعاتی نوین برنامه ریزی نمایند تا در آینده نزدیک مدیریت اطلاعاتی بیمارستانی با چالش روبرو نشود.
کلیدواژه هوش تجاری سلامت، سیستم اطلاعاتی، مراکز درمانی
آدرس دانشگاه سلمان فارسی کازرون, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه سلمان فارسی کازرون, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, ایران, دانشگاه سلمان فارسی کازرون, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه سلمان فارسی کازرون, دانشکده فنی و مهندسی, ایران
پست الکترونیکی fotouhi.itsu@gmail.com
 
   A Comparison of the Difference between Public and Private Health Centers’ Readiness in Terms of Using Health Business Intelligence Systems  
   
Authors Dehghan AR ,Mehrabi AR ,Khormaie F ,Sadeghzadeh M ,Fotouhi N
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved