>
Fa   |   Ar   |   En
   میزان آشنایی کتابداران پزشکی با راهکارهای مقابله با سرقت ادبی  
   
نویسنده غفوری مریم ,رخش فریبا ,ره افروز سپیده
منبع مديريت سلامت - 1395 - دوره : 19 - شماره : 65 - صفحه:72 -84
چکیده    مقدمه: با ظهور فناوری های اطلاعاتی، پدیده سرقت ادبی آگاهانه یا ناآگاهانه رو به افزایش است و این امر موجب خدشه دارشدن جامعه علمی می گردد، در این میان کتابداران می توانند نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه علمی داشته باشند. این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش کتابداران در ارتباط با سرقت ادبی و راهکارهای مقابله با آن در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور پرداخته است.روش کار: در این پژوهش روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و نوع مطالعه کاربردی بود. ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد انجمن کتابداران آمریکا بود. جامعه آماری شامل کارکنان کتابدار کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور(110نفر) بود، روش نمونه گیری سرشماری بود. روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و صوری و پایایی آن با استفاده از آزمون آزمونآزمون مجدد با ضریب همبستگی 78/0 تایید گردید و روش گردآوری داده ها به شیوه ارسال الکترونیک و پستی بود.یافته ها: بیش از4/40 درصد از 91 پاسخگو گزارش دادند که به دانشجویان و اساتید در نحوه استناد دهی کمک نموده اند. آزمون کای اسکوئر نشان داد که بین کتابدارانی که به دانشجویان در خصوص سبک استناد و چگونگی استناد به منابع راهنمایی می کنند و سطح تحصیلات آن ها رابطه ای وجود دارد( 02/0= (pvalue در حدود 30 درصد از کتابداران در تهیه بروشور آموزشی و تکالیف درسی با اساتید همکاری داشته اند.نتیجه گیری : دراین پژوهش مشخص شد که کتابداران به خاطر آگاهی بسیار کم از نقش خود در این رابطه، در بیشتر حوزه های مورد بررسی فعالیت کمی داشته اند. در واقع کتابداران با موارد سواد اطلاعاتی بیگانه هستند. لذا، با بالا بردن سظح تحصیلات کتابداران و برگزاری کارگاه های آموزشی می توان آن ها را با نقش های جدید خود آشنا ساخت.
کلیدواژه کتابدار پزشکی، سرقت ادبی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده علوم تربیتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم تربیتی, ایران
پست الکترونیکی mgh067@yahoo.com
 
   Evaluation of Medical Librarians’ Familiarity Level with the Ways of Dealing with Plagiarism  
   
Authors Rakhsh F ,Ghafouri M ,Rahafrooz S
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved