>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل موضوعی و ترسیم نقشه علمی مقالات مرتبط با حوزه درمان افسردگی در پاب‌مد ‏  
   
نویسنده مکی زاده فاطمه ,حاضری افسانه ,حسینی نسب حسین ,سهیلی فرامرز
منبع مديريت سلامت - 1395 - دوره : 19 - شماره : 65 - صفحه:51 -63
چکیده    مقدمه: پژوهش های مختلفی در مناطق مختلف جهان انجام شده که در آن ها به شکل خاص به موضوع درمان افسردگی پرداخته شده است. بررسی و تحلیل روابط بین اصطلاحات به کار گرفته در عنوان این مقالات می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. لذا، هدف این پژوهش ترسیم نقشه علمی این حوزه در پایگاه پاب مد می باشد.روش کار: پژوهش حاضر با رویکرد علم سنجی و با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان و تکنیک تحلیل شبکه ای به بررسی و شناسایی روابط مفهومی میان مقالات حوزه افسردگی پرداخته است. 6197 مقاله مرتبط با درمان افسردگی در پاب مد در بازه زمانی 2005 تا 2014 با استفاده از نرم افزارهای راور ماتریس، یو سی آی نت و نت دراو تحلیل گردیده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که فعال ترین زمینه پژوهشی در این حوزه شامل دارو درمانی، روان شناسی، عوامل ضدافسردگی و نتیجه درمان می باشد. همچنین براساس نقشه های ترسیم شده با استفاده از شاخص های مرکزیت نزدیکی و بینابینی بیشترین ارزش به زمینه های موضوعی »روانشناسی، دارو درمانی، عوامل ضد افسردگی « اختصاص دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که زمینه های موضوعی »پایبندی به درمان « و »افکار خودکشی « مهم ترین زمینه های نوظهور در این حوزه می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که نقشه هایی علمی حاصل از هم واژگانی کاربران و سیاستگذاران بهتر می توانند از وضعیت پژوهشی و موضوعی یک رشته آگاهی یابند و برنامه ریزی مناسب به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی در این حوزه داشته باشند.
کلیدواژه تحلیل‌هم‌رخدادی ‌واژگان، نقشه علمی، پاب‌مد، تحلیل شبکه، درمان افسردگی
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, ایران
پست الکترونیکی fsohieli@gmail.com
 
   Thematic Analysis and Scientific Mapping of Papers related to Depression Therapy in PubMed  
   
Authors Hazeri A ,Makkizadeh F ,Soheili F ,Hosininasab H
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved