>
Fa   |   Ar   |   En
   میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از منابع دسترسی آزاد در سال 1394  
   
نویسنده قاضی میرسعید جواد ,یوسفیان زاده امید ,ملکی فرزاد ,مرادی‌جو محمد ,چشم یزدان محمدرضا
منبع مديريت سلامت - 1395 - دوره : 19 - شماره : 66 - صفحه:81 -90
چکیده    مقدمه: جنبش دسترسی آزاد یک اقدام جهانی برای فراهم آوری دسترسی آزاد به مقالات مجلات علمی و پیش چاپ آنهاست. آثار دسترسی آزاد به شکل دیجیتالی، پیوسته و رایگان است و از هر نوع محدودیتی مبرا هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی از پایگاه های اطلاعاتی دسترسی آزاد انجام شد.روش کار: روش پژوهش پیمایش توصیفی از نوع کاربردی بود. تعداد 165 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 95-94 جامعه این پژوهش را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامۀ محقق ساخته ای بود که روائی آن با استفاده از نظرات متخصصان موضوعی تایید شد. پایائی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ (87/0 = alpha ) محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss، تحلیل شدند.یافته ها: در مجموع 16.5 درصد از دانشجویان، استفاده خیلی زیاد و زیاد، 22.5 درصد استفاده متوسط، 28.3 درصد استفاده کم و 32.7 درصد هیچ گونه استفاده ای از منابع دسترسی آزاد نداشتند. ضمن اینکه بین مقطع تحصیلی و رشتۀ تحصیلی با میزان استفاده، رابطه معناداری مشاهده شد. عدم استفاده و استفاده خیلی زیاد در زنان نسبت به مردان زیاد بود و استفاده کم و متوسط نیز در مردان نسبت به زنان زیاد بود که از از لحاظ آماری رابطه معنی دار بود (p<0.001).نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که میزان استفادۀ دانشجویان مورد مطالعه از منابع و پایگاه های اطلاعاتی دسترسی آزاد کمتر از سطح انتظار است و این منابع در بین جامعه دانشگاهی به حد کافی شناخته شده نیست.
کلیدواژه انتشارات دسترسی آزاد، پایگاه‌ اطلاعاتی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پیراپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پیراپزشکی, ایران
پست الکترونیکی m.chashmyazdan@yahoo.com
 
   The Use of Open Access Resources by Post-graduate Students in School of Allied Health of Tehran University of Medical Science In 2015  
   
Authors Maleki F ,Ghazi mirsaeed J ,Moradi-Joo M ,Chashmyazdan MR ,Yousefianzadeh O
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved