>
Fa   |   Ar   |   En
   مخارج مراقبت سلامت و تعیین کننده‌های آن: استان‌های ایران (1390-1385)  
   
نویسنده رضایی ستار ,دیندار علی اصغر ,رضاپور عزیز
منبع مديريت سلامت - 1395 - دوره : 19 - شماره : 63 - صفحه:81 -90
چکیده    مقدمه: با توجه به رشد سریع هزینه های سلامت، تعیین و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر این هزینه ها یک موضوع مهم سیاستگذاری سلامت به شمار می رود. هدف این مطالعه تعیین مهمترین عوامل موثر بر هزینه های مراقبت سلامت خانوارها در استان های ایران با استفاده از روش داده های تابلویی(13901385) می باشد.روش کار: یک مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته نگر می باشد. در این مطالعه، متغیر وابسته سرانه هزینه های سلامت خانوارهای هر یک از استان ها و متغیرهای مستقل شامل سرانه پزشک به ازای10000 نفر، درصد شهرنشینی، تعداد جمعیت بالای 65 سال، نرخ باسوادی و سرانه درآمد می باشد که از سالنامه های آماری استان ها در مرکز آمار ایران به دست آمد. برای آنالیز داده ها هم ازstata نسخه 12 استفاده گردید.یافته ها: مطالعه نشان داد که بین متغیرهای درآمد سرانه، درصد شهرنشینی و تعداد پزشک به ازای 10000 نفر جمعیت و هزینه های سلامت خانوارها در استان های ایران رابطه آماری مثبت و معنی داری وجود دارد و مقدار کشش هر کدام از آن ها به ترتیب برابر با 22/0، 09/9 و 47/0 است. همچنین نتایج نشان داد که هیچ رابطه آماری معناداری بین هزینه های سلامت با نرخ باسوادی و جمعیت بالای 65 سال در استان های ایران وجود نداشت. نتیجه گیری: یافته های مطالعه دلالت بر آن دارد که کشش درآمدی هزینه های سلامت کمتر از یک می باشد و این نشان می دهد که خدمات سلامت برای استان های ایران یک کالای ضروری بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که خدمات سلامت از طریق بودجه های عمومی و دولتی تامین مالی شود و دخالت دولت در خدمات سلامت و ارائه آن ضروری می باشد.
کلیدواژه هزینه های سلامت، داده‌های تابلویی، کشش پذیری درآمد، ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, دانشکده بهداشت, ایران, بیمارستان امام خمینی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران
پست الکترونیکی rezapoor_a57@yahoo.com
 
   Health Care Expenditures and their Determinants: Iran Provinces (2006-2011)  
   
Authors Rezapour A ,Dindar AA ,Rezaei S
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved