>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1385 - دوره:9 - شماره:23


  tick  ارزیابی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 84-1382 - صفحه:17-24

  tick  بررسی مقبولیت و تاثیر اجرای نظام پیشنهادها در دانشگاه علوم پزشکی تبریز - صفحه:59-64

  tick  رابطه کیفیت زندگی کاری با میزان بهره وری مدیریت بیمارستانهای تامین اجتماعی استان تهران 1387 - صفحه:21-26

  tick  رضایت شغلی کارکنان در مرکز طبی کودکان تهران، 1382 - صفحه:25-30

  tick  طراحی ساختار سازمانی مراکز کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور - صفحه:41-50

  tick  محاسبه و تحلیل هزینه واحد خدمات ارائه شده در مرکز بهداشتی، درمانی شهید سهرابعلی بخشی شهرستان شهریار با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، 1385 - صفحه:31-40

  tick  مطالعه ای در بخشهای مدارک پزشکی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:65-70

  tick  مقایسه تعاونی های بهداشتی بخش خصوصی و مراکز بهداشتی، درمانی دولتی در زمینه مراقبت از بیماری های غیرواگیر و رضایت بیماران ، تبریز 1381 - صفحه:7-16

  tick  نتایج کوچک سازی واحدهای ستادی در نظام شبکه بهداشت و درمان ایران (تجربه کلان شهر تبریز) - صفحه:51-58
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved