>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی(Efqm)  
   
نویسنده وکیلی مفرد حسین ,همت مرتضی ,کشتکار زهرا ,یوسفی احمد
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 62 - صفحه:52 -63
چکیده    مقدمه: کتابخانه‌های دانشگاهی نیازمند استفاده از شیوه‌های صحیح مدیریتی هستند تا بتوانند در محیط متغیر و رقابتی مقاومت کنند و انوع کاربران خود را راضی نگه دارند. مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی، یکی از ابزارهای مناسب مدیریت تعالی سازمانی است که برای خودارزیابی کتابخانه‌ها مناسب است. هدف از این پژوهش ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از این مدل بود.روش کار: این پژوهش توصیفی بوده و در سال 1393 به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه مدیران و کارمندان کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل دادند که 28 نفر بودند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه 50 سوالی بود و امتیازهای کسب‌شده با استفاده از نرم‌‌افزار spss تحلیل شد. یافته‌ها: ارزیابی انجام‌شده بر اساس مدل مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی نشان داد که امتیاز کل کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان 87/529 از 1000 امتیاز بود. جمع امتیاز معیارهای توانمندساز 255 از 500 امتیاز و جمع امتیاز معیارهای نتایج 87/274 از 500 امتیاز بود. معیار کارکنان کمترین درصد امتیاز (9/47درصد) و معیار نتایج کلیدی عملکرد بیشترین درصد امتیاز (8/59درصد) را کسب نمودند.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد فعالیت‌های مربوط به خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان، روند رو به بهبودی را نشان می‌دهد. اما این کتابخانه‌ها باید در زمینه مدیریت و بهبود منابع انسانی، ارزیابی کارکنان و بهبود عملکرد آنها اقدام‌های موثری انجام دهد.کلیدواژه‌ها: کتابخانه‌های پزشکی، کتابخانه‌های بیمارستانی، خدمات کتابخانه‌ای، مدیریت کیفیت فراگیر
کلیدواژه Medical Libraries ,Hospital Libraries ,Library Services ,Total Quality Management ,کتابخانه‌های پزشکی ,کتابخانه‌های بیمارستانی ,خدمات کتابخانه‌ای ,مدیریت کیفیت فراگیر
آدرس دانشگاه علوم پزشکی همدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, . مربی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved