>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استراتژی مدیریت دانش در مراکز آموزشی درمانی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 1390  
   
نویسنده جعفری مهدی ,ابوالقاسم گرجی حسن ,صالحی مسعود ,رستگاری مهر بابک
منبع مديريت سلامت - 1390 - دوره : 14 - شماره : 45 - صفحه:87 -95
چکیده    مقدمه: در طی چند سال گذشته در جوامع مختلف بحثهای زیادی در مورد اهمیت مدیریت دانش صورت گرفته است. ازاین رو مدیریت دانش به یکی از مهمترین وظایف سازما نهایی تبدیل شده است که تلاش م یکنند به سازمان یادگیرندهتبدیل شوند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استراتژی مدیریت دانش در مراکزآموزشی درمانی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته است.روش کار: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مقطعی در سال 1390 انجام شده است. جامعه پژوهش را کارکنانمراکز آموزشی درمانی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( 9 مرکز) تشکیل می دادند که 200 نفر از آنان به روشتصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد هها پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از روش نظرات متخصصان و رواییبه spss آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ( 0,88 ) تایید شده است. داده های جم عآوری شده با استفاده از نرم افزارطریق روش آماری توصیفی (از جمله جدول، میانگین و واریانس) و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تحلیلقرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از متوسط بودن وضعیت مدیریت دانش به دلیل رسمیت و تمرکز زیاد در ساختار سازمانی مراکزمورد پژوهش است. همچنین ضریب همبستگی نشان داد که بین ابعاد ساختاری و ابعاد فرهنگی سازمان و مدیریت دانشبطوری که این ارتباط با تمرکز و رسمیت، منفی (به ترتیب با ضریب همبستگی ،(p < ارتباط معناداری وجود دارد ( 0.005، -0,272 و 0,144 -) و با جریان ارتباطات و تسهیم دانش و یادگیری مستمر، مثبت (به ترتیب با ضریب همبستگی 0,2230,217 و 0,162 ) است.بحث: با توجه به همبستگی بین عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با مدیریت دانش و همچنین نقش دانش در کیفیتخدمات درمانی ارایه شده توسط مراکز، توصیه میشود در استقرار مدیریت دانش در مراکز درمانی به ابعاد ساختاری وفرهنگی سازمان توجه لازم و همه جانبه صورت گیرد و تاحد امکان با دادن آزادی عمل به کارکنان و عدم اعمالمحدودیتهای بیش از حد، فضا را برای ارتباطات همه جانبه و تبادل اطلاعات بصورت مداوم فراهم نموده و فرهنگ اعتمادرا تقویت و حمایت کنند.کلید واژه ها: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش
کلیدواژه مدیریت دانش ,فرهنگ سازمانی ,ساختار سازمانی ,Organizational Structure ,Organizational Culture ,Knowledge Management
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
پست الکترونیکی babakrm@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved