>
Fa   |   Ar   |   En
   معماری نوین اطلاعات در ویرایش 11 طبقه بندی : ( Icd بین المللی بیماری ها ( 11 بستری پویا، تعاملی و هستی شناختی  
   
نویسنده ابراهیمی کمال ,مهدوی عبد ا... ,مهربان شاهی
منبع مديريت سلامت - 1390 - دوره : 14 - شماره : 45 - صفحه:65 -76
چکیده    مقدمه: ازمیان فعالیت های متعدد سازمان جهانی بهداشت، سیستم طبقه بندی بین المللی بیماری هامهمترین و موفقترین محصول در طول تاریخ فعالیت های این سازمان به شمار ( icd = classification of diseasesمی آید. منتهی استفاده از آن در سال های اخیر به جهت تحولات و نیاز های به وجود آمده باچال شهای عمده ای روبرو بودهو همچنین مراحل شکل گیری معماری این icd است. از این رو هدف این مقاله بررسی لزوم بازنگری نو در ساختارطبقه بندی جهانی جهت تاکید بر ملزومات شکل گیری و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی نوین است.و nlm,sciencedirect, who مروری بر مطالعات: این مطالعه مروری با جستجو در پایگاههای اطلاعاتیانجام شده است. icd در سه حوزه اهمیت، مشکلات و ویرایش جدید ،icd سایت های اختصاصی مربوط به ویرایش 11بحث و نتیجه گیری: افزایش نیاز های تخصصی و کمبود رده های فرعی متناسب با نیاز های بین المللی، توصیف هایمتفاوت از این رده بندی با توجه به نیازهای موضوعی و منطقه ای و درکنار آن نیاز به تعامل با ترمینولوژی های مختلفموجب گردیده تا سازمان جهانی بهداشت رویکرد جدیدی را در زمینه ویرایش این طبقه بندی بر اساس معماری پویاطراحی نماید. این معماری از ویکی معنایی و با سطوح داوری چهار مرحله ای برای ارایه ساختار هستی شناسی سه لایهای استفاده کرده است. این ویرایش فعلاً در مراحل آزمایشی است و پیش بینی می شود که بعد از اجرا بتواند در تعامل وکنش پذیری ترمینولوژی ها مختلف و استقرار پرونده الکترونیک سلامت نقش مهمی ایفا نماید.رده بندی دانش، هستی شناسی ها، معناشناسی
کلیدواژه معناشناسی ,هستی شناسی ها ,رده بندی دانش ,International Classification Of Diseases 11 ,Knowledge Classification ,Ontology ,Semantics
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved