>
Fa   |   Ar   |   En
   دیدگاه پزشکان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره تاثیر استفاده از نظام‌های اطلاع‌رسانی پزشکی بر کیفیت مراقبت و عوامل موثر بر استفاده پزشکان از این نظام‌ها  
   
نویسنده علی پور جهان پور ,حیوی حقیقی محمد حسین ,خرمی فرید ,حسینی تشنیزی سعید ,بنیانی لیلا ,کریمی فروغ ,بنی اسدی طیبه
منبع مديريت سلامت - 1390 - دوره : 14 - شماره : 46 - صفحه:47 -74
چکیده    مقدمه: استفاده صحیح از نظام‌های اطلاعات مراقبت بهداشتی باعث بهبود ایمنی، بروندادها وکیفیت مراقبت، بهبود کارایی و بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و رضایت‌مندی می‌شود. هدف اصلی هر سازمان مراقبت بهداشتی، به خصوص موسسات بیمارستانی، بهبود کیفیت مراقبت است. چون کاربران اصلی نظام اطلاعات به خصوص نظام اطلاعات بالینی، پزشکان هستند، لذا بررسی تاثیر استفاده از نظام‌‌های اطلاع‌رسانی پزشکی بر کیفیت مراقبت و عوامل موثر بر استفاده پزشکان از این نظام‌ها ضروری به نظر می‌رسد. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد، که شامل 74 نفر از پزشکان بیمارستان‌های آموزشی بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته انجام گرفت که روایی پرسشنامه توسط اساتید متخصص و پایایی آن از طریق آزمون مجدد (test-retest) به تایید رسید. در نهایت داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که نظام اطلاعات آزمایشگاه با میانگین 4.61 و نظام بررسی علایم حیاتی آنلاین با میانگین 4.28 و نظام بررسی اثرات متقابل دارویی با میانگین 4.08 به ترتیب بیشترین تاثیر را در بهبود کیفیت مراقبت دارند. عوامل نگرانی از امنیت اطلاعات با میانگین 4.05، ارتقا مداوم نظام با میانگین 4.04، کمبود اطمینان به کیفیت خدمات نیروهای پشتیبان فناوری اطلاعات با میانگین3.97 بیشترین تاثیر را در استفاده پزشکان از نظام‌های اطلاعات پزشکی دارند.بحث: پزشکان بیان کردند که نظام‌های اطلاعاتی در افزایش کیفیت مراقبت نقش موثر داشتند. نگرانی از امنیت اطلاعات، کمبود مهارت‌های کامپیوتری، کمبود آموزش جهت استفاده بهینه از تمامی قابلیت‌های نظام اطلاعاتی و سرعت پایین انتقال اطلاعات را موثرترین عوامل در عدم استفاده از نظام‌های اطلاعاتی بیان کردند. لذا بهینه سازی نظام‌های اطلاعاتی، بخصوص در حیطه عوامل مذکور جهت بهبود کیفیت مراقبت سلامت ضروری است.کلید واژه‌ها : نظام‌ اطلاع‌رسانی پزشکی، پزشکان، بیمارستان‌های آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
کلیدواژه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ,بیمارستان‌های آموزشی ,پزشکان ,نظام‌ اطلاع‌رسانی پزشکی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved