>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل کارایی و مصرف بهینه منابع در بیمارستان های منتخب استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها  
   
نویسنده رحیمی بهلول ,یوسف زاده حسن ,خالصی نادر ,ولی نژادی علی ,گوزلی اقدس ,اکبری سلیمان ,حقیقت فرد پیام
منبع مديريت سلامت - 1391 - دوره : 15 - شماره : 47 - صفحه:91 -102
چکیده    مقدمه: بیمارستان ها به عنوان پرهزینه ترین و مهمترین اجزای نظام مراقبت پزشکی مطرح هستند، بنابراین بازشناخت اقتصادیاین بخش و توجه کامل به کارایی و عوامل موثر بر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف این مطالعه بررسی کاراییبیمارستان های منتخب استان آذربایجان غربی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها می باشد.روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی و گذشته نگر در سال 1388 انجام گرفت.متغیرهای نهاده تعداد تخت فعال، تعداد پزشک و سایر پرسنل و متغیرهای ستانده تخت روز اشغالی و پذیرش سرپایی درو با فرض deap بیمارستان های مورد مطالعه بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط روش تحلیل فراگیر داده ها و نرم افزار 2,1صورت پذیرفت. در این مطالعه هم انتقال مازادها و هم انتقال شعاعی مورد برآورد قرار (vrs) بازدهی متغیر نسبت به مقیاسگرفت و علاوه بر تعیین کارایی در بیمارستان های منتخب، استفاده بیش از حد مطلوب نهاده ها در سال 1388 محاسبه شد.یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل فراگیر داده ها در سال 1388 میانگین کارایی فنی بیمارستا نهای مورد مطالعه0.584 ، متوسط کارآیی فنی خالص (کارآیی مدیریتی) بیمارستان ها 0.782 و متوسط کارآیی مقیاس آنها 0.771 بوده است. بهعبارتی، ظرفیت ارتقا کارایی در این بیمارستا نها بدون هیچ گونه افزایشی در هزین هها و به کارگیری همان میزان از نهاده ها تاحدود 41.5 درصد می باشد. از کل بیمارستا نهای دانشگاه فقط 4 بیمارستان دارای کارایی فنی یک می باشند. علاوه بر آن در اینبیمارستان ها وجود عوامل تولید مازاد آشکار می باشد.بحث: کاهش عوامل تولید مازاد بر اساس نتایج روش تحلیل فراگیر داد هها نقش عمده ای در کاهش هزین ههای بیمارستان و بخشبهداشت و درمان خواهد داشت. از طرفی در بیمارستان هایی که دارای کارایی فنی کمتر از یک می باشند مقادیر اولیه و بهینه نهادهآنها باهم متفاوت و دارای مازاد نهاده می باشند. از این رو بیمارستان های مذکور برای رسیدن به حداکثر کارایی باید به تعدادمازادهای خود از مقادیر اولیه نهاد هها کم کنند تا به سطح کارایی مطلوب دست یابند. از نتایج به کارگیری این روش به عنوانمعیاری برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع و همچنین کنترل و بهبود عملکرد بیمارستان ها می توان استفاده کرد.کلید واژه ها: بیمارستان، تحلیل فراگیر داده ها، کارایی فنی، کارایی مقیاسی، کارایی مدیریتی
کلیدواژه Hospital ,Data Envelopment Analysis ,Technical Efficiency ,Scale Efficiency ,Managerial Efficiency ,کارایی مدیریتی ,کارایی مقیاسی ,کارایی فنی ,تحلیل فراگیر داده ها ,بیمارستان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved