>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه کاربران و کتابداران: با بهره گیری از مقیاس لایب کوال  
   
نویسنده مردانی امیرحسین ,شریف مقدم هادی
منبع مديريت سلامت - 1391 - دوره : 15 - شماره : 47 - صفحه:47 -58
چکیده    مقدمه: امروزه لایبکوآل به عنوان یک ابزار سنجش نوین که انتظارات را فراتر از ابزارهای سنتی میسنجد، شناخته شدهاست. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه دیدگاه دانشجویان و کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره تعیین کیفیتخدمات کتابخان ههای این دانشگاه با پیاده سازی مدل لایب کوال انجام شده است.روش کار: پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات آن پرسشنامه لایب کوال می باشد. جامعهآماری این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به ترتیب از 231 کاربر بالفعل و 30 کتابدار درکتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شده است. در زمینه سنجش پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از آزمونآلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین دیدگاه کاربران کتابخانه های دانشگاه علومپزشکی تهران و کتابداران درباره کیفیت خدمات این کتابخان هها، از آزمون مان- ویتنی استفاده شد. آزمون ویلکاکسونبرای تعیین تفاوت معنادار بین خدمات ارایه شده در کتابخانه ها با خدمات مورد انتظار کاربران مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد کاربران کیفیت خدمات موجود را پایین تر از کتابداران ارزیابی می کنند که اینتفاوت در زیرمقیاس کنترل اطلاعات عمیق تر می باشد. شکاف برتری خدمات در مورد کل خدمات کتابخانه های موردمطالعه در این پژوهش میزان 2.8 ارزیابی شد و کتابخان ههای مورد مطالعه، فاصله زیادی با تامین انتظارات کاربران درارتباط با مطلوب ترین سطح خدمات آن ها دارند. کتابداران درک و برداشت صحیحی از انتظارات کابران خود دارند وشکاف میان انتظارات کاربران و ادراک کتابداران از نیازها و انتظارات آن ها بسیار ناچیز است.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد لایب کوال بعنوان یک مدل در بررسی کیفیت خدمات می تواند در ارایه اطلاعات برایتسهیل بهبود خدمات هدف گذاری شده در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران کمک نماید و نیاز به راه حل عملیاتیدرباره چگونگی بهبود بخشی کیفیت خدمات در کتابخانه های این دانشگاه را برآورده کرده است.کلیدواژه ها: لایب کوال، کتابخان ههای دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، کیفیت خدمات
کلیدواژه Libqual ,Academic Libraries ,Tehran University Of Medical Sciences ,Services Quality ,لایب کوال ,کتابخانه های دانشگاهی ,دانشگاه علوم پزشکی تهران ,کیفیت خدمات
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved