>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سواد رایانه ای دانشجویان دوره دکترای عمومی دانشگاه (89 - علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (سال تحصیلی 88  
   
نویسنده زارعی جواد ,رخ افروز داریوش ,دیانت مهین
منبع مديريت سلامت - 1391 - دوره : 15 - شماره : 47 - صفحه:67 -76
چکیده    مقدمه: امروزه در دانشگاه های علوم پزشکی، شاهد توسعه سیستم های اطلاعات رایانه ای مراقبت سلامت، رویکرد پزشکیمبتنی بر شواهد، و حرکت به سمت آموزش الکترونیک هستیم. بنابراین دانشجویان علوم پزشکی برای موفقیت در عصرحاضر، نیاز به آشنایی با رایانه و فناوری اطلاعات دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی سواد رایانه ای دانشجویان دورهدکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود.89 انجام شده است. جمعیت مورد - روش کار: این پژوهش یک مطالعه مشاهده ای و مقطعی بود که در سال تحصیلی 88مطالعه شامل 243 نفر از دانشجویان دوره دکتری عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی ان تایید شده است. داده های جمع آوری شدهتحلیل گردیدند. spss با استفاده از روش های آمار توصیفی در نرم افزاریافته ها: میزان آشنایی دانشجویان با رایانه درحد پایینی ( 35 درصد) قرار داشت. در مقایسه دانش پایه دانشجویان درمورد رایانه بیشترین آشنایی ( 48 درصد) مربوط به توانایی در به کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل ها و کمترین ( 19درصد) مربوط به توانایی در مدیریت سیستم عامل ویندوز بود. در توانایی استفاده از بسته نرم افزاری میکروسافت آفیسبیشترین آشنایی ( 75 درصد) مربوط به برنامه پاورپوینت و کمترین ( 9 درصد) مربوط به برنامه اکسس بود. میزان آشناییدانشجویان با اینترنت و شبکه وب ( 39 درصد) بود. دانشجویان کمتر از روش های جستجوی پیشرفته اطلاعات در اینترنتاستفاده می کردند. دانشجویان پسر از سواد رایانه ای بیشتری نسبت به دانشجویان دختر برخوردار بودند.بحث: در مجموع دانشجویان آشنایی مطلوبی با مهارت های سواد رایانه ای نداشتند. بنابراین، برنامه ریزی به منظورآموزش مهارت های سواد رایانه ای در دانشگاه های علوم پزشکی ضروری می باشد.کلید واژه ها: سواد رایان های، دانشجویان علوم پزشکی، فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کلیدواژه Computer Literacy ,Medical Students ,Information Technology ,Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences ,سواد رایان های ,دانشجویان علوم پزشکی ,فناوری اطلاعات ,دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved