>
Fa   |   Ar   |   En
   تخمین تمایل به پرداخت برای غربالگری سرطان سینه با ماموگرافی در زنان ساکن شهر تهران با استفاده از روش در سال 1389 (Cvm) ارزشگذاری مشروط  
   
نویسنده قادری حسین ,وطن خواه سودابه ,خوشکام معصومه ,روحانی بهزاد
منبع مديريت سلامت - 1391 - دوره : 15 - شماره : 47 - صفحه:33 -46
چکیده    مقدمه: سرطان سینه یکی از شایعترین بیماری ها و یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر در زنان بالای 35 سال می باشد.انجام منظم غربالگری در کاهش مرگ و میر سرطان سینه، نقش بسزایی دارد. روش ارزشگذاری مشروطدر علم اقتصاد (willingness to pay) یکی از روشهای تخمین تمایل به پرداخت (contingent valuation method)می باشد و تمایل به پرداخت راهی برای انجام تحلیل هزینه- منفعت است. در این مطالعه از روش ارزشگذاری مشروطبرای تخمین تابع و میانگین تمایل به پرداخت برای غربالگری سرطان سینه با ماموگرافی استفاده شده است.روش کار: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی تحلیلی است. داده ها به صورت مقطعی و پیمایشی در سطح خانوارهایتهران در سال 1389 جمع آوری شده است. در این مطالعه از ابزار پرسشنامه و از نمونه گیری طبقه ای استفاده شدهاست. برای آزمون اعتبار داخلی پرسشنامه، سوالات تمایل به پرداخت با درآمد سالانه خانوار مقایسه شده است. سایرسوالات پرسشنامه مربوط به پرسشنامه حساب های ملی سلامت است، که یک پرسشنامه استاندارد می باشد. مدلتخمین زده ،stata با نرم افزار 11 (maximum likelihood: ml) پروبیت دو متغیره از تابع حداکثر درست نماییشده و از آزمون نسبت درست نمایی، آزمون ناهمسانی واریانس داویدسون– مک کینون و آزمون رسیت رمزیاستفاده شده است. همچنین مقدار اثر نهایی هر یک از متغیرها نیز تخمین زده شده است.یافته ها: نزدیک به 46 درصد افراد به پیشنهاد اول و 20 درصد افراد به بالاترین مبلغ پیشنهادی پاسخ مثبت دادند.پاسخ مثبت بدهد، برابر 0.159 و امید ریاضی تمایل به پرداخت افراد، 30 هزار bid احتمال اینکه یک فرد به هر دوتومان برآورد شد. افرادی که ماموگرافی قبلی داشته اند با احتمال 0.14 به هر دو پیشنهاد جواب مثبت داده اند.بحث: در صورتی که هزینه انجام ماموگرافی برای هر فرد کمتر از 300 هزار ریال باشد، از نظر اقتصادی انجامغربالگری با ماموگرافی توجیه پذیر است. فردی که بودجه بیشتری به یک خدمت یا کالا اختصاص می دهد، تمایل بهپرداختش برای آن بیشتر است و افرادی که سطح اجتماعی اقتصادی بالاتری داشته باشند، تمایل به پرداختشان برایغربالگری با ماموگرافی بیشتر است.کلیدواژه ها: تمایل به پرداخت، روش ارزشگذاری مشروط، مدل پروبیت دو متغیره، غربالگری سرطان سینه
کلیدواژه Willingness To Pay ,Contingent Valuation Method ,Bivariate Probit Model ,Mammographic Screening ,تمایل به پرداخت ,روش ارزشگذاری مشروط ,مدل پروبیت دو متغیره ,غربالگری سرطان سینه
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved