>
Fa   |   Ar   |   En
   ترسیم شبکه های هم تالیفی حوزه طب اورژانس ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای  
   
نویسنده بصیر غفوری حامد ,وکیلیان مریم ,محمد حسن زاده حافظ ,فرهمند شروین
منبع مديريت سلامت - 1391 - دوره : 15 - شماره : 48 - صفحه:69 -80
چکیده    مقدمه: ساختار شبکه های هم تالیفیتحلیل شبکه اجتماعی برای کشف الگوهای این روابط به کار می رود. هدف از این پژوهش، ترسیم شبکه علمی حوزه طباورژانس ایران طی سالهای 2001 تا 2011 است.روش کار: پژوهش حاضر با استفاده از فنون تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل خوشه انجام شده است منبع گردآوری دادهاست. گردآوری داده ها به دو صورت جستجوی موضوعی و جستجو با نام تک تک web of science ها، پایگاه اطلاعاتیمتخصصین صورت گرفت. برای تعیین الگوهای استنادی از دو شاخص، عامل تاثیر و تعداد استنادات استفاده شد. تجزیه وصورت گرفت. pajek و bibexcel ،histcite تحلیل داده ها از طریق نرم افزار هاییافته ها: یافته ها نشان دادند که روند صعودی مقالات حوزه طب اورژانس، در سه سال اخیر بوده است. بیشترین همکاریبین المللی در سال 2011 با هفت مقاله مشاهده شد. بیشترین تعداد مقالات در سال 2011 با 37 مقاله و بیشتیرین میزاناستناد در سال 2007 با 84 استناد بود. ترسیم شبکه حوزه طب اورژانس از هفت خوشه و شبکه متخصصین طب اورژانساز 11 خوشه تشکیل شده است.بحث: به علت بین رشته ای بودن حوزه طب اورژانس، همکاری و اشتراک دانش متخصصین طب اورژانس با متخصصینسایر رشته ها در پیشرفت این حوزه می تواند موثر واقع شودکلیدواژه ها: طب اورژانس، همکاری علمی، تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه تالیف مشترک
کلیدواژه Emergency Medicine ,Scientific Collaboration ,Co-Authorship Network ,Social Network Analysis ,طب اورژانس ,همکاری علمی ,تحلیل شبکه اجتماعی ,شبکه تالیف مشترک
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
پست الکترونیکی shfarahmand@tums.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved