>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت ابربرچسب ها در ساختار وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی ایران  
   
نویسنده اسکروچی رقیه ,موسوی چلک افشین ,حسینی آغا فاطمه ,غفاری مریم ,کیانی معصومه
منبع مديريت سلامت - 1391 - دوره : 15 - شماره : 48 - صفحه:13 -23
چکیده    مقدمه: یکی از راههای پیشنهادی برای سازماندهی اطلاعات وبسایتها، استفاده از ابربرچسبهاست. استفاده از انواعابربرچسبها میتواند در میزان دقت بازیابی موتورهای کاوش و همچنین بالا بردن رتبه وبسایت در لیست نتایجموتورهای کاوش تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت ابربرچسب ها در ساختار وب سایت های کتابخانههای مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران بود.روش کار: این مطالعه به روش پیمایش توصیفی و بر روی 31 وبسایت انجام شد که در کل 342 صفحه وب را تشکیل میدادند. تعداد صفحات از طریق نقشه سایت شمارش شد و دادهها با استفاده از سیاهه وارسی جمعآوری شده و با استفادهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spss از نرم افزاریافتهها: از میان 15 نوع ابربرچسب مورد بررسی، ابربرچسبهای عنوان ( 98.53 درصد) و مجموعهنویسهها ( 89.47درصد) بیشترین میزان استفاده و ابربرچسب تجدیدکردن (صفر درصد) کمترین میزان استفاده را در میان ابربرچسبهایدیگر داشتند. میزان استفاده ابربرچسبهای کلیدواژه و توصیف نیز به ترتیب 55.6 و 55.2 درصد بود. در کل، 100 درصدوبسایتهای مورد بررسی، حداقل از یکی از ابربرچسبها استفاده کرده بودند.بحث: ابربرچسبهای عنوان، مجموعه نویسهها، روبات، کلیدواژه و توصیف مورد توجه بیشتر طراحان وبسایتهایکتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی بوده، در حالی که ابربرچسبهای موثر گوگلبوت، تجدید کردن، اقلام بی-اعتبار، حافظه نهان کمتر مورد عنایت واقع شدهاند. مشارکت کتابداران در ایجاد وبسایتهای کتابخانهها و توجه بهاستفاده از انواع ابربرچسبهای مورد نیاز نقش فزایندهای در بازیابی اطلاعات الکترونیکی خواهد داشت.کلیدواژهها: ابربرچسب، وبسایتهای کتابخانههای مرکزی، دانشگاههای علوم پزشکی
کلیدواژه Meta Tag ,Central Libraries Websites ,Medical Science Universities In Iran ,ابربرچسب ,وب سایتهای کتابخانه های مرکزی ,دانشگاه های علوم پزشکی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved