>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت سلامت   
سال:1391 - دوره:15 - شماره:48


  tick  ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند: مورد مطالعه - صفحه:93-104

  tick  بررسی رابطه بین ادراک ارایه دهندگان مراقبت از فرهنگ ایمنی بیمار و ادراک بیماران از خطاهای پزشکی در مراکز آموزشی درمانی عمومی واقع در شهر تهران در سال 1390 - صفحه:57-68

  tick  بررسی نیاز های آموزشی کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های استان خوزستان در سال 90 - صفحه:24-35

  tick  بررسی نگرش اعضای هیات علمی زن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد موانع ارتقا آنان به پست های مدیریتی - صفحه:36-46

  tick  بررسی وضعیت ابربرچسب ها در ساختار وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی ایران - صفحه:13-23

  tick  ترسیم شبکه های هم تالیفی حوزه طب اورژانس ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای - صفحه:69-80

  tick  کاربردهای رایانه های جیبی و تلفنهای هوشمند توسط اینترن ها و رزیدنت ها در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ یک مطالعه کیفی - صفحه:7-12

  tick  ویژگیهای مطلوب خدمات درمان سرپایی از دیدگاه بیماران؛ با استفاده از تکنیک تحلیل همپیوندی مبتنی بر انتخاب - صفحه:47-56

  tick  چگونگی گزارش روش شناسی در کارآزمایی های بالینی تصادفی - صفحه:81-92
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved