>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر عوامل فردی بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی  
   
نویسنده لاله زاریان آناسیک ,زارع فراشبندی فیروزه ,رحیمی علی رضا ,حسن زاده اکبر
منبع مديريت سلامت - 1393 - دوره : 17 - شماره : 58 - صفحه:97 -108
چکیده    مقدمه: ازآنجایی‌که رفتار اطلاع یابی سلامت همچون سایر رفتارها یک پدیده روان‌شناختی است، به نظر می رسد ویژگی‌های فردی بیمار بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت وی تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر، رفتار اطلاع‌یابی سلامت مناسب می تواند منجر به بهبود روند درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها ‌شود. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل فردی بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی شهر اصفهان بود.روش کار: روش مطالعه حاضر پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل 6424 نفر بیمار دیابتی بود که از میان آنان 362 نفر به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رفتار اطلاع یابی لانگو گردآوری شده و از طریق نرم افزار spss 20 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: آزمون تی مستقل نشان داد که بین مولفه رفتار در جستجوی اطلاعات بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 > p). ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین سطح تحصیلات با اغلب مولفه های رفتار اطلاع‌یابی رابطه مستقیم، بین درآمد با برخی از مولفه‌های رفتار اطلاع یابی سلامت رابطه مستقیم و بین سن با برخی از مولفه های رفتار اطلاع‌یابی سلامت رابطه معکوس وجود دارد.نتیجه‌گیری: در انتقال اطلاعات سلامت به مردان دیابتی باید از روش غیرفعالانه استفاده کرد. همچنین وقت و انرژی بیش‌تری را باید صرف انتقال اطلاعات به بیماران دیابتی مسن با سطح تحصیلات پایین و درآمد کم کرد؛ بنابراین با بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی سلامت بیماران دیابتی می‌توان اطلاعات موردنیاز آنان را به ‌صورت موثرتری به آنان منتقل کرد. این روند می‌تواند منجر به جلوگیری از پیشروی بیماری دیابت شود.کلیدواژه‌ها: رفتار اطلاع‌یابی، سلامت، دیابت، اصفهان
کلیدواژه رفتار اطلاع‌یابی ,سلامت ,اصفهان ,دیابت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved