>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران و ارتباط آن با دیگر بخش ها  
   
نویسنده لطفی فرهاد ,رضاپور عزیز ,نورایی مطلق ثریا ,هادیان محمد ,فقی سلوک فرشاد ,قادری حسین
منبع مديريت سلامت - 1393 - دوره : 17 - شماره : 58 - صفحه:28 -41
چکیده    مقدمه: بخش سلامت یکی از بخش‌های بسیار مهم در اقتصاد ایران می باشد و تقاضا برای محصولات آن بیشتر به صورت تقاضای نهایی توسط افراد، خانوارها و دیگر بخش‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل داده ـ ستانده بود.روشها: در این مطالعه تحلیلی کلیه فعالیت های اقتصادی کشور ایران با استفاده از تکنیک داده–ستانده در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً پیوندها، شاخص اهمیت و درجه اتکا بخش سلامت در بین 18 فعالیت اقتصادی ادغام شده (هم‌فزون) تعیین گردید.یافته‌ها: بخش سلامت با داشتن رتبه پیوند فراز پایین، تاثیر قابل توجهی بر روی دیگر بخش ها ندارد. همچنین با دارا بودن رتبه 18 پیوند نشیب، جایگاه بسیار نامناسبی را در تهیه داده های واسط برای دیگر بخش های اقتصادی دارد. بخش سلامت به محصولات بخش صنعت بیشترین و به بخش معدن کمترین میزان اتکا را دارد. خودِ بخش سلامت و بعد از آن بخش آموزش بیشترین اتکا را به بخش سلامت دارند و در مقابل، خدمات املاک و مستغلات کمترین میزان اتکا را به بخش سلامت دارند. نتیجه‌گیری: بخش سلامت با دارا بودن ضریب های کمتر از یک نسبت به بخش های دیگر، نقش کمتری در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی اقتصاد دارد و انگیزش آن وابسته به انگیزش سایر بخش ها می‌باشد. همچنین محصولات بخش سلامت بیشتر به شکل تقاضای نهایی مورد مصرف قرار می گیرند.
کلیدواژه تحلیل داده-ستانده ,پیوند فراز ,پیوند نشیب ,بخش سلامت ,اقتصاد ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved