>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کارکرد و اثربخشی تیم های کاری معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی ایران: دیدگاه مدیران و کارشناسان  
   
نویسنده نصرالله پور شیروانی سیدداود ,مطلق محمداسماعیل ,شریعتی محمد ,حاجی سیدعزیزی پری
منبع مديريت سلامت - 1393 - دوره : 17 - شماره : 58 - صفحه:17 -27
چکیده    مقدمه: تیم های کاری بستر مناسبی را برای استفاده بهینه از ظرفیت های سازمانی فراهم می نمایند و به‌عنوان یکی از عوامل موثر در ارتقا بهره وری و افزایش رضایت کارکنان همواره مورد توجه سازمان ها می باشند. این مطالعه با هدف شناخت کارکرد و اثربخشی تیم های کاری معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام گرفت.روش کار: مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی بوده که در سال 92- 1391 انجام گرفت. جامعه پژوهش معاونت بهداشتی 13 دانشگاه علوم پزشکی کشور بودند که به‌صورت سهمیه ای و تصادفی منظم انتخاب شدند. در دانشگاه‌های منتخب، مدیران و کارشناسان به‌صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده ها در نرم افزار spss18 با آزمون های آماری در سطح معنی داری 05/0? < تحلیل شد.یافته ها: میانگین تعداد عضویت مدیران و کارشناسان در تیم های داخلی، دانشگاهی، استانی و وزارتی به ترتیب 2/1±9/0، 2/1±8/0، 0/1±5/0، 2/0±04/0 بود. عمده موارد عضویت (4/78 درصد) با ابلاغ رسمی و 2/76% تشکیل جلسات با دستور کار بوده و 2/76% اعضای تیم های کاری اعلام نمودند که تیم های کاری فعلی رویکرد مدون دارند. از نظر مدیران و کارشناسان سطح جاری‌سازی، ارزیابی و اصلاح و اثربخشی تیم های کاری از کل 5 امتیاز به ترتیب 9/0±4/3، 8/0±2/3، 9/0±4/3 بود. بین سطح جاری سازی، فراوانی عضویت مدیران و کارشناسان در تیم های مختلف کاری و تیپ بندی دانشگاه های علوم پزشکی تفاوت معنی دار وجود داشت (014/0=p)، (032/0=p).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد عملکرد و اثربخشی تیم های کاری در حد متوسط بوده لذا پیشنهاد می گردد برای بهبود عملکرد برنامه‌های مداخله ای طراحی و اجرا گردد.
کلیدواژه تیم کاری ,کارکرد ,اثربخشی ,معاونت بهداشتی ,دانشگاه های علوم پزشکی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بابل, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, کارشناس ارشد دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved