>
Fa   |   Ar   |   En
   اولویت‌بندی عوامل موثر بر خرید تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران با استفاده از مدل تحلیل‌سلسله‌مراتبی  
   
نویسنده تورانی سوگند ,چگینی زهرا ,مصدق‌راد علی محمد
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 59 - صفحه:55 -65
چکیده    مقدمه: پیشرفت‌های فنّاوری، استفاده از روش‌های علمی در تصمیم‌گیری خرید تجهیزات پزشکی را ضروری نموده است. پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر خرید تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران صورت گرفته است.روش‌کار: پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی است که در سال 1392 صورت گرفته است. جامعه پژوهش 645 نفر از اعضای کمیته تجهیزات پزشکی و کاربران تجهیزات پزشکی (شامل مسیولین بخش‌های بالینی و پاراکلینیکی) در بیمارستان‌های شهر تهران می‌باشد. در این مطالعه نمونه‌گیری انجام نشد و کلیه جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از نرخ ناسازگاری (02/0ir=) که کمتر از 1/0 بود، تایید شد. جهت تایید روایی از نظر متخصصین استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم‌افزارهای excel و expert choice استفاده شده است.یافته‌ها: تعداد 516 پرسشنامه جمع‌آوری و نرخ پاسخگویی درمجموع %87 بود. درمجموع بیمارستان‌های بررسی‌شده معیار کیفیت با وزن 414/0 به‌عنوان اولویت اول موثر بر خرید تجهیزات پزشکی بود. معیارهای خدمات پس از فروش با وزن 278/0، نام و نشان تجاری با وزن 160/0 و معیار قیمت با وزن 148/0 اولویت‌های بعدی بودند.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بیمارستان‌ها توجه زیادی به کیفیت تجهیزات پزشکی دارند و آن را به‌عنوان بخشی از کیفیت ارایه خدمات در نظر می‌گیرند. چراکه تشخیص صحیح به‌عنوان یکی از عوامل موفقیت ارایه‌کنندگان به شمار می‌رود که استفاده از تجهیزات مناسب نقش عمده‌ای در آن دارد.کلیدواژه‌ها: خرید، تجهیزات پزشکی، تحلیل سلسله مراتبی، بیمارستان
کلیدواژه خرید ,تجهیزات پزشکی ,تحلیل سلسله مراتبی ,بیمارستان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved