>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه کارایی و اثربخشی بیمارستان شهید رجایی کرج قبل و بعد از واگذاری مدیریتی: 1391  
   
نویسنده ابوالقاسم گرجی حسن ,رییسی پوران ,دلگشایی بهرام ,نظری مرتضی ,عباس ایمانی زهرا ,محسنی محمد
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 59 - صفحه:19 -28
چکیده    مقدمه: تمرکز زدایی به‌عنوان فرایند مطلوب ارتقا نظام سلامت و بخش جدایی ناپذیر اصلاحات گسترده جهت ارتقا برابری، کارایی، کیفیت شناخته شده است. واگذاری مدیریتی یکی از راهکارهای تمرکز‌ زدایی است. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه کارایی و اثربخشی بیمارستان شهید رجایی کرج قبل و بعد از واگذاری انجام گرفت.روش‌کار: این پژوهش تحلیلی-مقایسه‌ای بوده که به صورت مقطعی در سال 1392 انجام گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد و فرم جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. داده‌های قبل (سال1390) و بعد از واگذاری (1391) پس از جمع‌آوری از طریق نرم افزار spss 19 و آزمون من- ویتنی تحلیل شد.یافته‌ها: بعد از واگذاری مدیریتی، تعداد تخت‌های فعال 8/4 درصد، تخت‌روز اشغالی 6/3 درصد، درصد اشغال تخت 3/0 درصد، تعداد کل ترخیص شدگان 4/3 درصد، چرخش تخت بیمارستانی 3/1درصد، بیماران بستری 3/3 درصد، بیماران سرپایی 5/16 درصد و درآمدهای بیمارستان 5/6 درصد افزایش و هزینه‌های بیمارستان 19 درصدکاهش داشته است. عفونت‌های بیمارستانی 06/0 درصد افزایش یافته است، میزان رضایت‌مندی کارکنان قبل از واگذاری «متوسط» و بعد از آن «زیاد» ارزیابی شد و بین میزان رضایت‌مندی کارکنان قبل و بعد از واگذاری، اختلاف معنی داری وجود داشت (0001/0p < ). میزان رضایتمندی بیماران قبل از واگذاری «ضعیف» و بعد از آن «متوسط» ارزیابی شد و بین میزان رضایت‌مندی قبل و بعد از واگذاری اختلاف معنی داری وجود داشت (0001/0p < ).نتیجه‌گیری: کارایی و اثربخشی بیمارستان شهید رجایی کرج بعد از واگذاری مدیریتی بهبود یافته است. بنابراین، مدیران و سیاست‌گذاران نظام سلامت باید برای استفاده از این مکانیزم به عنوان راهکار اصلاحات در نظام سلامت، خصوصاً در بیمارستان‌های دولتی سطح کشور بسترسازی مناسب را ایجاد نمایند.کلید واژه‌ها: واگذاری مدیریتی، کارایی، اثربخشی، بیمارستان
کلیدواژه واگذاری مدیریتی ,کارایی ,اثربخشی ,بیمارستان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved