>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستان  
   
نویسنده شفیعی نیک آبادی محسن ,نقی پور نرجس
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 60 - صفحه:50 -66
چکیده    مقدمه: مراکز بهداشتی-درمانی به علت وجود حجم و تنوع بالای اطلاعاتی در زمینه های مختلف، به شدت نیازمند استفاده از ابزارهای مختلف فناوری اطلاعات است و بهترین ابزار جهت مدیریت این مجموعه اطلاعات گسترده و متنوع، سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستانی است. این مطالعه به معرفی یک چارچوب مفهومی جامع پرداخته است که شامل ابعاد اصلی ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستان (در سه بخش کلی) به همراه شاخص‌های مربوط به هر بعد می‌شود.روش کار: این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی بوده که به صورتی توصیفی-پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کاربران تخصصی سیستم‌های اطلاعاتی واحدها و بخش‌های مراکز آموزشی درمانی شهرستان قزوین می‌باشد که یک نمونه هدفمند غیر تصادفی از آن انتخاب شد. دادهجهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی گزاره های شاخص‌های پیشنهادی بر اساس مطالعات پیشین، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: یافته‌های تحقیق، نشان از مورد قبول بودن تمامی شاخص‌ها و همینطور مطلوب بودن شاخص‌های برازش برای هر بعد و کل مدل دارد.نتیجه‌گیری: این مطالعه، ابعاد سازمانی، انسانی و تکنیکی را به عنوان ابعاد اصلی ارزیابی و شاخص‌های ساختار سازمانی، اهداف و استراتژی‌ها، تحلیل هزینه-فایده و اثرات کلینیکی را در بعد سازمانی، شاخص‌های میزان رضایت کاربر، میزان پذیرش سیستم و میزان آشنایی با ict را به در بعد انسانی و شاخص‌های کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و امنیت و محرمانگی را در بعد تکنیکی، تایید کرد.کلیدواژه‌ها: سیستم اطلاعات بیمارستان، ارزیابی سیستم اطلاعات، بیمارستان
کلیدواژه سیستم اطلاعات بیمارستان ,ارزیابی سیستم اطلاعات ,بیمارستان ,Hospital Information System ,Information Systems Evaluation
آدرس دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه سمنان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved