>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات سلامت: مطالعه مبتنی بر جمعیت شهر کرمان  
   
نویسنده رضاپور عزیز ,رومیانی یارالله ,عبادی فرد آذر فربد ,غضنفری صادق ,میرزایی سعید ,سرابی آسیابر علی ,باقری فرادنبه سعید
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 60 - صفحه:24 -36
چکیده    مقدمه: دریافت و مصرف خدمات مراقبت سلامت را بهره‌مندی از خدمات سلامت می‌نامند و دسترسی به مفهوم فرصت و توانایی استفاده از خدمات می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی نابرابری در الگوی بهره‌مندی و دسترسی به خدمات مراقبت سلامت و عوامل موثر آن می‌باشد.روش کار: پژوهش حاضر از نوع مقطعی و کاربردی است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای استفاده شد. برای بررسی احتمال بهره‌مندی خانوارها از خدمات مراقبت سلامت و ارتباط آن با متغیرهای مساعدکننده بهره‌مندی از خدمات مراقبت سلامت از مدل آزمون کای دو پیرسون و جداول متقاطع و نرم‌افزارهای exell و stata استفاده گردید.یافته‌ها: مطالعه حاضر نشان داد متغیرهای مهمی از قبیل وضعیت اقتصادی خانوار، بیمه، تحصیلات سرپرست خانوار، وجود فرد بالای 65 سال، وجود فرد زیر 12 سال در بهره‌مندی از خدمات سلامت نقش کلیدی دارند. شاخص تمرکز در استفاده از خدمات سرپایی برابر است با 38/0- و این شاخص برای استفاده از خدمات بستری برابر است با 435/0- به دست آمد.نتیجه‌گیری: نابرابری در مصرف مراقبت‌های سلامت به برخی از متغیرهای مستعد کننده وابسته می‌باشد که اثرات آن‌ها در بطن پژوهش حاضر نشان داده شد، لیکن بهبود متغیرهای اجتماعی و اقتصادی اثرگذار می‌تواند در کاهش نابرابری‌های استفاده از مراقبت‌های سلامت موثر باشد.کلیدواژه ها: خدمات سلامت، نابرابری، بهره‌مندی، دسترسی
کلیدواژه خدمات سلامت ,نابرابری ,بهره‌مندی ,دسترسی ,Health Care Services ,Inequity ,Utilization ,Access
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
پست الکترونیکی s.bagheri88@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved