>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی پوشش بیمه‌ای دارو در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب  
   
نویسنده ویانچی امیر ,راسخ حمیدرضا ,صفی خانی حمیدرضا ,رجب زاده قطری علی
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 60 - صفحه:7 -23
چکیده    مقدمه: در ایران شورای تدوین دارویی بیمه با داشتن نقش مشورتی، ارایه توصیه‌هایی برای پوشش پرداخت هزینه های دارویی توسط بیمه های کشور را به عهده دارد و شورای عالی بیمه سلامت نیز به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد پذیرش داروهای جدید اقدام می کند. این مقاله به مقایسه نحوه پوشش داروهای جدید در بیمه های سلامت ایران با برخی کشورها پرداخته است.روش کار: پس از گردآوری معیارهای پذیرش دارو از بین مطالعات انجام‌شده در کشورهای منتخب، با تهیه ابزار پرسشنامه، اهمیت آن معیارها در میان کارشناسان نظام سلامت ایران اندازه گیری شد. با توجه به 30 داروی نمونه، تفاوت و نحوه بازپرداخت آن‌ها بررسی گردید.یافته‌ها: در کشورهای منتخب سازمان های تخصصی وجود دارند که بر اساس معیارهای عملکرد دارو از جهت بالینی و اقتصادی، به طور مستقیم و یا به عنوان بازوی مشورتی نسبت به تعهدات جدید دارویی بیمه های سلامت پایه تصمیم می-گیرند و بیمه ها برای تعهد داروی جدید، ‌با شرکت های تولید دارو به صورت مشروط عقد قرارداد می نمایند.نتیجه‌گیری: به رغم پایین بودن شاخص های بهداشتی و توان اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب، پذیرش و ادامه بازپرداخت هزینه های دارویی در ایران با میزان عملکرد و اثرات داروهای موردمطالعه ارتباط ندارد. پذیرش 43 درصد داروهای نمونه، مشروط به داخلی بودن تولید، بودجه سازمان، ارزان بودن و اپیدمیولوژی بیماری می باشند و 57 درصد نیز هیچ پوشش بیمه ای ندارند. تصمیمات بازپرداخت هزینه های داروی جدید در بیمه های سلامت ایران با گذشت زمان نسبتاً طولانی (حداقل هفت سال) از پذیرش دارو در سازمان های بیمه گر کشورهای پیشرفته می باشند. سازمان های بیمه گر پایه سلامت ایران به صورت فعالانه در قیمت گذاری دارو وارد عمل نمی شوند و کنترل هزینه های بازپرداخت را بیشتر از طرف بخش تقاضای دارو انجام می دهند تا طرف عرضه.کلیدواژه‌ها: پوشش دارو، بازپرداخت، بیمه سلامت
کلیدواژه پوشش دارو ,بازپرداخت ,بیمه سلامت ,Cover Of Drugs ,Health Insurances ,Reimbursement
آدرس دانشگاه علوم پزشکی همدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, فلوشیپ اقتصاد سلامت، مشاور معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved