>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر تولید اسناد سیاستی مبتنی بر شواهد در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
   
نویسنده ایمانی‌نسب محمدحسن ,سیدین سیدحسام ,مجدزاده سیدرضا ,یزدی‌زاده بهاره ,صالحی مسعود
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 60 - صفحه:105 -117
چکیده    مقدمه: کاهش موفقیتآمیز شکاف دانش تا عمل، به شناسایی عوامل موثر بر آن بستگی دارد. مطالعه حاضر موانع و تسهیل‌کننده‌های تولید اسناد سیاستی سلامت مبتنی بر شواهد را از دیدگاه تولیدکنندگان آن‌ها در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد مطالعه قرار داده است.روش‌کار: مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل چارچوب مورد استفاده قرار گرفت. گردآوری داده‌ها با مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته‌ و استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی انجام شد. برای تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار maxqda10 استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر با مطالعات اکتشافی درباره عوامل موثر بر سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد مقایسه شد.یافته‌ها: سه مضمون باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترلی و 18 زیرمضمون زیر شناسایی شدند. باورهای رفتاری: کیفیت سیاست، مصرف منابع، دانش و خلاقیت، زمان‌بری و بومی‌سازی؛ باورهای هنجاری: مراجع سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاران، مجریان سیاست‌ها و همکاران؛ باورهای کنترلی: سیاست‌ استخدامی، مدیریت عملکرد، توانمندسازی، ثبات مدیریت و سیاست‌گذاری، محیط فیزیکی، دسترسی به شواهد، فرایند سیاست‌گذاری و اثر عوامل رقیب.نتیجه‌گیری: اکثر موانع ذکرشده به باورهای کنترلی مربوط بودند. این یافته یادآور قانون 85/15 رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر است. مطالعه حاضر، عوامل موثر بر تولید اسناد سیاستی مبتنی بر شواهد را در همه سازه‌های تیوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده شناسایی کرد؛ اما عوامل شناسایی‌شده در مطالعات اکتشافی درباره استفاده سیاست‌گذاران سلامت از شواهد، به یکی از سازه‌های تیوری مربوط هستند. یافته فوق می‌تواند نشان‌دهنده ترجیح رویکرد تیوریک بر رویکرد اکتشافی برای شناسایی عوامل موثر بر یک رفتار باشد.کلیدواژه ها: بهره‌برداری از پژوهش، اسناد سیاستی، سیاست‌گذاری سلامت، تیوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده، ایران
کلیدواژه Theory Of Planned Behavior ,Health Policy ,Research Utilization ,ایران ,سیاست‌گذاری سلامت ,تیوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده ,اسناد سیاستی ,بهره‌برداری از پژوهش
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved