>
Fa   |   Ar   |   En
   رتبه‌بندی وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر اساس کاربردپذیری و ارتباط آن با رتبه و بومتریک  
   
نویسنده اخوتی مریم ,کرمی فاطمه ,خواجویی رضا
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 61 - صفحه:17 -22
چکیده    مقدمه: وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای به عنوان یکی از راه‌های اصلی برای دسترسی به منابع کتابخانه هستند که برای اطمینان از عملکرد مناسب آن‌ها، لازم است مطابق نیاز کاربران طراحی شوند. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی کاربردپذیری وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور ایران و تعیین رابطه آن با رتبه وبومتریک دانشگاه‌های موردبررسی بود.روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود که با استفاده از روش ارزیابی مکاشفه‌ای، به بررسی میزان کاربردپذیری وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک ایران (تهران، شهید بهشتی، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز، کرمان، مازندران، ارومیه، کرمانشاه و زنجان) در تابستان 1392 پرداخت. در این پژوهش، سه نفر ارزیاب به طور مستقل وب‌سایت‌ها را با مولفه‌های نیلسن، مورد ارزیابی قرار دادند. در نهایت، فهرستی از مشکلات کاربردپذیری موجود در رابط‌های کاربری مورد ارزیابی تهیه شد. برای تعیین نوع مشکلات از معیار «درجه شدت» استفاده شد. سپس رابطه بین رتبه کل کاربردپذیری وب‌سایت کتابخانه‌ها با رتبه وبومتریک دانشگاه‌های موردنظر تعیین شد. تحلیل یافته‌های پژوهش با نرم‌افزار spss20 انجام گرفت.یافته‌ها: در این ارزیابی، بیشترین مشکلات وب‌سایت‌ها، مربوط به «انعطاف‌پذیری و کارایی استفاده» و کمترین آن‌ها، مربوط به «پیشگیری از خطا» بودند. همچنین، بیشترین مشکلات وب‌سایت‌ها، مشکلات «اساسی» بودند. نتایج نشان داد بین رتبه وبومتریک دانشگاه‌های علوم پزشکی و رتبه کاربردپذیری وب‌سایت کتابخانه مرکزی آن‌ها همبستگی وجود ندارد.نتیجه‌گیری: طراحی رابط کاربر وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای با وجود طیف وسیع و متنوع کاربران، دارای کاربردپذیری مطلوبی نیست. پیشنهاد می‌شود در طراحی این وب‌سایت‌ها استانداردها و اصول از پیش تعیین‌شده مورد توجه قرار گیرند.کلیدواژه‌ها: ارزیابی، وب‌سایت کتابخانه، رتبه کاربردپذیری، رتبه وبومتریک
کلیدواژه Assessment ,Webometric Ranking ,Usability Ranking ,Library Website ,Metric Systems ,ارزیابی ,وب‌سایت کتابخانه ,رتبه کاربردپذیری ,رتبه وبومتریک
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved