>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمارستان (مطالعه موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد)  
   
نویسنده اژدری علی ,نایب زاده شهناز ,حیرانی فروغ
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 61 - صفحه:31 -46
چکیده    مقدمه: در سال‌های اخیر، بسیاری از سازمان‌ها به این باور رسیده‌اند که یکی از باارزش‌ترین دارایی‌ها، برند محصولات یا خدمات آن‌ها می‌باشد. ارزش ویژه برند هر سازمان بازتابی از رعایت مسیولیت اجتماعی توسط آن‌هاست. مسیولیت اجتماعی نه‌تنها موجب بهبود اوضاع سازمان‌ها می‌شود بلکه بر ارزش ویژه برند آن‌ها تاثیر بسزایی دارد.روش کار: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و بر حسب روش تحقیق همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 561 نفر از کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد بود و از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد که با استفاده از پرسشنامه تعداد 250 نمونه قابل‌قبول جمع‌آوری گردید. جهت تحلیل داده‌ها و تایید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار lisrel 8.72 انجام شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که مسیولیت اجتماعی در بعد جامعه، مشتریان و محیط‌زیست تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراک‌شده دارد. مسیولیت اجتماعی در بعد جامعه بر تداعی برند و در بعد کارکنان و محیط‌زیست بر آگاهی از برند نیز اثر معناداری دارد. همچنین رابطه بین کیفیت ادراک‌شده و تداعی برند با وفاداری به برند به تایید رسیده است.نتیجه‌گیری: ضرورت دارد بیمارستان‌ها برای حفظ جایگاه و بقای خود در جامعه و موفقیت در کار، مسیولیت اجتماعی را در اولویت قرار دهند.کلیدواژه‌ها: مسیولیت اجتماعی، بیمارستان، آگاهی، کیفیت ادراک‌شده، تداعی، وفاداری
کلیدواژه Social Responsibility ,Hospital ,Awareness ,Perceived Quality ,Associations ,Loyalty ,مسیولیت اجتماعی ,بیمارستان ,آگاهی ,کیفیت ادراک‌شده ,تداعی ,وفاداری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved