>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر به کارگیری مدل فرایند کسب و کار براصلاح فرایند ترخیص بیمارستان قایم (عج) مشهد  
   
نویسنده یارمحمدیان محمدحسین ,خسروی زاده امید ,علیرضایی سمیرا ,دوستی فرزانه
منبع مديريت سلامت - 1394 - دوره : 18 - شماره : 61 - صفحه:47 -56
چکیده    مقدمه: نظام‌های یکپارچه اطلاعاتی، رویکردهای نوین میز خدمت ومدیریت ارتباط با مشتریان، همه دارای یک فصل مشترک مدیریتی هستند و پایه موفقیت تمامی این نظام‌ها بر دیدگاه فرایندی استوار است. این مقاله با هدف تاثیر به کارگیری مدل فرایند کسب و کار بر فرایند ترخیص بیمارستان قایم (عج) مشهد نگاشته شده است. روش کار: این پژوهش از نوع اقدام پژوهی و بدون گروه کنترل می باشد که در بیمارستان قایم مشهد و در نیمه اول سال 1391 انجام شد و حوزه مطالعه در این پژوهش فرایند ترخیص بیماران بستری بود. روش گرد آوری داده‌ها در فازهای چهارگانه مطالعه، جلسات گروه متمرکز بود که برای الویت بندی فرایندها، مدلسازی، شناخت مشکلات و ارایه راهکار برای آن‌ها، برگزار شد. ابزار گردآوری داده‌ها جداول جریان فرایند، شناسایی فرصت‌های بهبود، شناسایی مشکلات و ارایه راهکار و فرم تحلیل مهندسی و شناسایی فرصت‌های بهبود بود. یافته‌ها: در مرحله پایانی و بعد از تکمیل فرم پیشنهادهای بهبود، پژوهشگران به پیاده سازی آن‌ها پرداختند و با استفاده از شاخص‌های موجود، میزان تغییرات را بررسی کردند. تاثیر نهایی به کارگیری مدل فرایند کسب و کار بر اصلاح فرایند ترخیص بیمارستان قایم (عج) مشهد 68 دقیقه صرفه جویی در زمان فرایند ترخیص بیمار بستری بود. نتیجه گیری: پژوهشگران با استفاده از این رویکرد، توانستند بعد از مدلسازی فرایندها، شناسایی مشکلات و یا فعالیت‌های بدون ارزش افزوده، راهکارهای پیشنهادی توسط اعضای تیم را به اجرا آوردند و اثرات آن را در قالب تغییر شاخص‌های واحد نشان دهند. کلید واژه‌ها: فرایندکسب وکار، فرایند ترخیص، بیمارستان آموزشی
کلیدواژه Business Process Management ,Discharge Process ,Teaching Hospital ,فرایندکسب وکار ,فرایند ترخیص ,بیمارستان آموزشی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
پست الکترونیکی farzanehdoosty@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved