>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی حضور علوم اعصاب ایران در پایگاه Isi بر اساس شاخصهای علم سنجی  
   
نویسنده شرق علی ,محمدحسن زاده حافظ ,جوهری کریم ,ولی نژادی علی ,مولایی علی ,امان الهی علیرضا ,عشایری حسن
منبع مديريت سلامت - 1390 - دوره : 14 - شماره : 44 - صفحه:61 -70
چکیده    مقدمه: هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل وضعیت علمی حوزه علوم اعصاب ایران در نمایه های استنادی معتبر طی سالهای 2002 تا 2008 است.روش بررسی: روش پژوهش حاضر پیمایشی –توصیفی و از نوع کاربردی است و منبع گردآوری داده ها، پایگاه اطلاعاتی web of science است. داده ها از بخش حوزه موضوعی این پایگاه گردآوری و توسط متخصصین حوزه علوم اعصاب به 14 حوزه فرعی طبقه بندی گردید. برای تعیین الگوهای استنادی از دو شاخص، عامل تاثیر و تعداد استنادات استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق نرم افزار های histcite ، excel 2007 و 16 spss صورت گرفت.یافته ها: یافته ها نشان دادند که روند صعودی مقالات حوزه علوم اعصاب، در سه سال اخیر بوده و از میان 14 زیرشاخه این حوزه علمی، بیشترین تعداد مقالات مربوط به حوزه نوروفارماکولوژی با 264 مقاله است. حوزه های هوش مصنوعی، نوروهیستوری و سایکوفارماکولوژی تعداد مقالات کمتری نسبت به دیگر حوزه ها را دارند. بیشترین همکاری بین المللی در زیر شاخه نورولوژی با 46 مقاله مشاهده شد. پژوهشگران ایرانی در 168 مقاله با نویسندگان سایر کشورها همکاری علمی داشتند که در 33.58 درصد، نویسندگان ایرانی به عنوان نویسنده اول حضور داشتند. 87 درصد از کل مقالات در مجلاتی با عامل تاثیر بین 0 تا 4 منتشر شده اند. 25 درصد از مقالات توسط نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران تالیف شده است. بحث و نتیجه گیری: پیشرفت حوزه علوم اعصاب در ایران بیشتر در دو بعد نورو فارماکولوژی و نورولوژی است ، لذا پرداختن به دیگر زمینه های این حوزه بایستی در اولویت سیاستگذاران بهداشتی قرار گیرد.کلیدواژه ها: نوروساینس، همکاری علمی، علم سنجی، پایگاه آی.اس آی
کلیدواژه نوروساینس ,همکاری علمی ,علم سنجی ,پایگاه آی.اس آی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved