>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان قابلیت استفاده سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از نظر پرستاران، کاربران واحدهای پاراکلینیک و منشی بخش‌ها: تهران1388  
   
نویسنده احمدی مریم ,شاهمرادی لیلا ,برآبادی مریم ,حسینی فاطمه
منبع مديريت سلامت - 1390 - دوره : 14 - شماره : 44 - صفحه:11 -20
چکیده    مقدمه: رضایت کاربر به عنوان ضمانت اجرای موفق یک سیستم اطلاعات محسوب می‌شود. ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی (his) بدون در نظر گرفتن نوع کاربر و تجربه کامپیوتری آن‌ها ارزشی ندارد. نظر مثبت کاربران نسبت به سیستم اطلاعات بیمارستانی ضامن موفقیت این سیستم‌هاست. به همین منظور در این پژوهش میزان قابلیت استفاده سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از نظر پرستاران، کاربران واحدهای پاراکلینیک و منشی بخش‌ها بررسی شده است. روش کار: مطالعه توصیفی-مقطعی بوده و در سال 1388 انجام شده است. به منظور ارزیابی از پرسشنامه استاندارد بین المللی ایزومتریک9241.10 استفاده شد. در این پژوهش نمونه گیری انجام نشد. به منظور انجام این پژوهش ابتدا همه بیمارستان‌های دارای his در شهر تهران مشخص شدند. سپس همه شرکت‌های ارایه دهنده این سیستم‌ها مشخص شدند. در مرحله بعد با توجه به اینکه پژوهشگران می‌خواستند حتماً از هر شرکت ارایه دهنده his، یک بیمارستان را مطالعه کنند، از بین هر چند بیمارستانی که توسط یک شرکت پشتیبانی می‌شد، یک بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت میزان قابلیت استفاده سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از نظر منشی بخش‌ها، پرستاران و کاربران واحدهای پاراکلینیک بررسی شد. پس از جمع آوری پرسشنامه، داده‌ها با استفاده از spss و آمارهای توصیفی و آزمون یک نمونه ای تحلیل شدند.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد نرم افزار his بررسی شده در ایران از دید پرستاران نسبت به کاربران واحدهای پاراکلینیک و منشی بخش‌ها دارای قابلیت استفاده بیشتری بوده است. در این پژوهش کاربران واحدهای پاراکلینیک نسبت به سایر کاربران، سیستم اطلاعات بیمارستانی را کمتر مفید و قابل استفاده دانسته اند.بحث: با توجه به متفاوت بودن نظر پرستاران، منشی بخش‌ها و کاربران واحدهای پاراکلینیک به نظر می‌رسد وظیفه کاربران بر میزان رضایت آن‌ها از سیستم و مفید دانستن سیستم تاثیر گذار بوده است. پیشنهاد می‌شود هنگام طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی به نیاز کاربران واحدهای پاراکلینیک توجه بیشتری شود. کلیدواژه‌ها: ارزیابی، سیستم اطلاعات بیمارستان، قابلیت استفاده، ارزیابی قابلیت استفاده
کلیدواژه ارزیابی ,سیستم اطلاعات بیمارستان ,قابلیت استفاده ,ارزیابی قابلیت استفاده
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved