>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین میزان هزینه‌های کمرشکن سلامت خانوارهای استان یزد و عوامل موثر بر آن  
   
نویسنده عامری حسین ,جعفری عبدالخالق ,پناهی محمد
منبع مديريت سلامت - 1392 - دوره : 16 - شماره : 52 - صفحه:51 -60
چکیده    مقدمه: میزان بالای هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت، یکی از موضوعات چالش برانگیزی که جوامع امروزی با آن روبرو هستند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر این هزینه‌ها جهت کنترل آنها یکی از اقدامات مهم می‌باشد. پس پژوهش حاضر ابتدا به سنجش هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت پرداخته، آنگاه شاخصه‌های اثرگذار در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.روش کار: بااستفاده ازچهارچوب مرکز بهداشت استان، 400 خانوار در زمستان 1390 انتخاب و پرسش‌نامه سازمان جهانی بهداشت برای آنها تکمیل شد. بروز هزینه کمرشکن خدمات سلامت بر اساس تعریف سازمان جهانی محاسبه گردید و عوامل موثر بر این هزینه‌ها با استفاده از نرم افزار stata نسخه 11 بررسی گردید. یافته‌ها: 8.3 درصد خانوارهای استان با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه هستند. استفاده از خدمات بستری بیشترین سهم در میزان پرداخت از جیب خانوارها و نیز با بروز هزینه‌های کمرشکن سلامت رابطه معنی دار داشت؛ همچنین رابطه بین بعد خانوار، وجود فرد پنج سال به پایین، استفاده از خدمات دارویی و تشخیصی با هزینه‌های کمرشکن سلامت معنی‌دار بود.نتیجه گیری: متغیرهای خدمات دارویی، تشخیصی، بستری و وجود فرد پنج سال به پایین در خانوار و بعد خانوار، جهت کنترل هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت، باید مورد توجه سیاست‌گذاران استان قرار گیرد.کلیدواژه‌ها: پرداخت‌های سلامت، هزینه‌های کمرشکن سلامت، خانوارهای استان یزد
کلیدواژه خانوارهای استان یزد ,هزینه‌های کمرشکن سلامت ,پرداخت‌های سلامت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved