>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی  
   
نویسنده سعیدپور جلال ,جعفری مهدی ,قاضی عسگر مهسا ,دیانی دردشتی حسن ,تیمورزاده احسان
منبع مديريت سلامت - 1392 - دوره : 16 - شماره : 52 - صفحه:26 -36
چکیده    مقدمه: در بین بیماریهای مزمن که یک مشکل اساسی بهداشت است، دیابت به عنوان بیماری خاموش از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجایی که ارتقای کیفیت زندگی عموما از اهداف عمده درمان است، اقدامات خود مراقبتی الزامی میباشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی بوده است. روش کار:این پژوهش به صورت نیمه تجربی طی دو مرحله قبل و بعد از آموزش بر روی60بیمار دیابتی، به صورت تصادفی ساده انجام شد. شرکت کنندگان به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت زندگی بود.که قبل از مداخله، به صورت مصاحبه حضوری تکمیل گردید و بعد از تعیین نیازهای آموزشی،یک برنامه آموزشی برای گروه مداخله انجام شد. دادهها،توسط نرم افزار 17spss با استفاده از آمار توصیفی و آزمون زوجی، و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.یافتهها: از 60 بیمار مورد مطالعه در هر دو گروه شاهد و مداخله ،45زن با میانگین سنی 2.3±40 سال بودند. در گروه مداخله میانگین تغییرات کیفیت زندگی 8.5± 65و در گروه شاهد 5.3± 41 بود که تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد(001.0 p=).نتیجه گیری: با توجه به نتایج به عمل آمده ،ارایه آموزشهای مناسب در زمینه پیشگیری و بهبود و درمان بیماری دیابت از طریق بالاتر بردن سطح آگاهی میتواند سبب ارتقای سلامت عمومی و افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی گردد.کلیدواژهها: بیماران دیابتی، خود مراقبتی، کیفیت زندگی
کلیدواژه کیفیت زندگی ,خود مراقبتی ,بیماران دیابتی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, پزشک عمومی، بیمارستان ذوب آهن اصفهان، اصفهان،ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved