>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ی دو روش آموزش ‹‹‌سمینار تحقیق›› کارشناسی ارشد رشته «آموزش مدارک پزشکی»  
   
نویسنده عجمی سیما ,کتابی سعیده
منبع مديريت سلامت - 1392 - دوره : 16 - شماره : 53 - صفحه:47 -57
چکیده    مقدمه: یکی از عناصر مهم در چرخه آموزش، پایش و ارزشیابی محتوای دروس به منظور اطمینان از طراحی آن‌ها بر مبنای نیازهای به روز و واقعی دانشجویان است. نتایج این ارزشیابی می‌تواند تعیین کننده نوع اقدامات اصلاحی مورد نیاز باشد. بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه ی دو روش قدیمی و جدید آموزش درس ‹‹‌سمینار تحقیق›› کارشناسی ارشد رشته آموزش مدارک پزشکی انجام شد.روش کار: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات مداخله ای-آموزشی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش مدارک پزشکی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اصفهان در سال‌های 1389-1388بود ابزار جمع آوری داده فرم‌های ماتریسی ارزش دهی مقایسات زوجی به معیارها و روش جمع آوری اطلاعات از طریق شرکت در جلساتی بود که هر دو گروه در آن شرکت داشتند. که داد ه‌ها پس از اجرای مداخله، بعد از 6 ماه جمع آوری شد. در این فرم‌های ماتریسی با توجه به میزان برتری هر مورد نسبت به مورد دیگر مقایسات زوجی انجام شد و امتیازی از 1تا 9 ( 1 کاملاً یکسان، 2 برتری ضعیف، 5 برتری متوسط، 7 برتری قوی، 9 برتری کاملاً قوی) به آن‌ها داده شد. سپس میانگین نمره بدست آمده از فرم‌های ماتریسی وارد ماتریس‌های مقایسات زوجی شدند. برای وزن دهی به فاکتورها ماتریس‌های به دست آمده از مقایسات زوجی وارد نرم افزار شد و وزن نسبی و درجه اهمیت آن‌ها به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار expert choice ویرایش نهم ) این نرم افزار یک نرم افزار تصمیم گیری چند معیاره است و برای تحلیل داد ه‌های فرآیند سلسله مراتبی به کار می‌رود.) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که محتوا و روش تدریس جدید، هم از جنبه کاربرد برای دانشجو در طول تحصیل و هم تولید دانش نسبت به محتوا و روش تدریس قدیمی، دارای رتبه بالاتری است.نتیجه گیری: آموزش با هدف ایجاد تغییر به منظور رفع نیاز انجام می‌شود و با توجه به اینکه در شرایط زندگی امروز، نیازهای جامعه در حال تغییر دایمی هستند چنین توصیه شده که دانشگاه‌ها نیز باید بطور منظم محتوای دروس آموزشی خود را اصلاح نمایند.کلید واژه‌ها: روش تدریس، ارزشیابی، محتوا ی درس، فرایند سلسله مراتبی
کلیدواژه روش تدریس ,ارزشیابی ,محتوا ی درس ,فرایند سلسله مراتبی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved