>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سیستم اطلاعات انبار دارویی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران  
   
نویسنده صدوقی فرحناز ,شمس الهی راضیه ,احمدی مریم
منبع مديريت سلامت - 1392 - دوره : 16 - شماره : 54 - صفحه:7 -15
چکیده    مقدمه: سیستم اطلاعات انبار دارویی، نرم افزاری است که انجام عملیات تهیه و نگهداری داروها را از مرحله درخواست تا مرحله تهیه و تحویل به مصرف کننده مسیر می‌سازد. به منظور ارزیابی این سیستم باید به مقایسه ابعاد آن پرداخته شود که در این پژوهش سیستم مذکور در ابعاد نظر کاربران و مدیران، ویژگی‌های فنی و قابلیت‌های سیستم بررسی شد. روش کار: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصیفی–مقایسه ای انجام شده است. در این پژوهش نُه مرکز آموزشی درمانی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با پرسشنامه و چک لیست انجام شد وروایی آن‌ها بر اساس نظر پنج نفر از کارشناسان مرتبط با سیستم سنجیده و برای تعیین پایایی پرسشنامه از شیوه آزمون –بازآزمون استفاده شد. نتایج در قالب جداول و نمودارهای آماری ارایه شد.یافته‌ها: بررسی نظر مدیران و کاربران نشان داد که آن‌ها با بیشتر ویژگی‌های مورد پرسش در خصوص این سیستم موافق بودند. در بررسی ویژگی‌های فنی سیستم مشخص شد که مرکز رازی و انستیتو کانسر سیستم عامل و پایگاه داده قوی تری دارند. در بررسی قابلیت‌ها نرم افزار بیمارستان بوعلی و امیراعلم با کسب 84 امتیاز بیشترین قابلیت و نرم افزار بیمارستان نجمیه با کسب 70 امتیاز در زمینه مذکور کمترین قابلیت را داشتند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که کاربران با بهره گیری از فناوری‌های جدید در این سیستم موافق نیستند. ویژگی‌های فنی سیستم‌ها تقریباً یکسان و مطلوب هستند و تمامی سیستم‌ها دارای قابلیت‌های عمومی گزارش‌ها و محاسبات هستند ولی در قابلیت‌های مدیریت استثنا ، پشتیبانی و نظارتی برخی از سیستم‌ها کمترین امتیاز را کسب کردند. کلید واژه‌ها: سیستم اطلاعات، انبار دارویی، ویژگی‌های سیستم، نیاز کاربران
کلیدواژه نیاز کاربران ,ویژگی‌های سیستم ,انبار دارویی ,سیستم اطلاعات
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved