>
Fa   |   Ar   |   En
   دیدگاه پزشکان مرکز آموزشی درمانی الزهرا در خصوص ارایه خدمات کتابداری بالینی  
   
نویسنده موحدی فریده ,اشرفی ریزی حسن ,شریف مقدم هادی
منبع مديريت سلامت - 1392 - دوره : 16 - شماره : 54 - صفحه:71 -81
چکیده    مقدمه: پزشکان با رشد فناوری اطلاعات و افزایش نامحدود منابع پزشکی، با مشکلاتی در جستجو و بازیابی اطلاعات روبرو هستند. بنابراین، حضور یک فرد متخصص اطلاع یابی، می‌تواند نقش مهمی در تامین نیازهای اطلاعاتی آن‌ها و در نتیجه ارتقا کیفیت خدمات پزشکی داشته باشد. هدف این پژوهش، شناسایی و تعیین دیدگاه پزشکان مرکز آموزشی درمانی الزهرا در خصوص ارایه خدمات کتابداری بالینی بود.روش کار: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و نوع مطالعه کاربردی بود. جامعه پژوهش شامل 212 پزشک مرکز آموزشی درمانی الزهرا بود که از بین آن ها با روش نمونه گیری در دسترس 137 پزشک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان تایید و برای سنجش پایایی از روش ثبات درونی (ضریب آلفای کرونباخ برابر 74/0) استفاده شد. داده‌ها در نرم افزار spss 18 تحلیل و در قالب آمار توصیفی با استفاده از جداول و نمودارها و آمار استنباطی با استفاده از آزمون‌های ناپارامتری من یو ویتنی، آنالیز واریانس یک طرفه، کولموگروف- اسمیرنوف و ضریب همبستگی کندال ارایه شد. یافته‌ها: در جامعه پزشکان، 3/60 درصد لزوم حضور تمام وقت در بیمارستان و نداشتن وقت کافی را مشکل موجود در دستیابی به اطلاعات جدید دانستند، 5/52 درصد اظهار داشتند که به فرد متخصص جستجوی اطلاعات نیاز دارند، بین جنس و سابقه کار پزشکان، میزان آشنایی آن‌ها با پایگاه‌های اطلاعاتی حوزه حرفه ای با احساس نیاز به ارایه خدمات کتابداری رابطه معنادار وجود نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نبود وقت کافی برای پزشکان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی حرفه ای خود و احساس نیاز آن‌ها به کمک شخص جستجوگر اطلاعات روزآمد، بهتر است با آموزش کتابداران متخصص و آشنا با منابع روز پزشکی در جهت اجرای خدمات کتابداری بالینی در بیمارستان تلاش گردد.کلید واژه‌ها: خدمات اطلاع رسانی پزشکی، کتابداری و اطلاع رسانی، کتابدار بالینی، خدمات کتابداری بالینی، بیمارستان‌ها
کلیدواژه بیمارستان‌ها ,خدمات کتابداری بالینی ,کتابدار بالینی ,کتابداری و اطلاع رسانی ,خدمات اطلاع رسانی پزشکی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved